“พาณิชย์” เตือนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หากทำผิดหลักเกณฑ์ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครการคัดเลือกและการเพิกถอนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยให้มีการจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐในราคาไม่สูงกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนด และจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ของร้านค้าในราคาปกติ ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุสมควร และต้องปิดป้ายราคา ห้ามมิให้รับแลกการใช้สิทธิ์ในการซื้อของตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือของอื่นๆ ห้ามบังคับให้ซื้อสินค้ายกชุด ห้ามยึดหรือเก็บบัตรฯไว้ ห้ามปฏิเสธการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามคิดเงินเพิ่มจากราคาสินค้า เช่น คิดภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อน คิดค่าธรรมเนียม เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีผู้ร้องเรียนว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้ทำผิดหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งปัญหาการปฏิเสธการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากเกรงว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นทำให้เข้าเกณฑ์จะต้องเสียภาษี หากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใดมีพฤติกรรมผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐและยึดเครื่องรับบัตร (EDC) คืน

สำหรับประเด็นร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีความกังวลในการเสียภาษี กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมการประกอบธุรกิจและให้ความรู้เรื่องภาษีแก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและความรู้เกี่ยวกับภาษี

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบเห็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ