ตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ส.ป.ก.-ปปง.-สตช. ป้องสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. สกัดเอื้อนายทุน

ตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย

เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะเข้าพบเลขาธิการ ปปง. หารือแนวทางการคุ้มครองพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ส.ป.ก.-ปปง.-สตช. ดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. สกัดเอื้อประโยชน์นายทุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย ส.ป.ก. เข้าพบ นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางในการดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดต่อที่ดินของรัฐ

โดยการใช้ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เพื่อป้องกันนายทุนเข้ามายึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. หลังเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

ที่ประชุมได้เห็นพ้องตรงกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ระหว่าง ส.ป.ก. ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ จึงถือเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าเมื่อรัฐบาลโดย ส.ป.ก. เปลี่ยนเอกสารสิทธิ


ทั้งนี้ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว จะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้ามาถือครองอย่างแน่นอน และ ส.ป.ก. จะยังคงคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและอาชีพเกษตรกรรมของประเทศต่อไป