ธรรมนัส มอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.เกาะพยาม-เกาะช้าง จ.ระนอง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ลงเกาะพยาม ลุยพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. มอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.เกาะพยาม-เกาะช้าง พร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชาวระนอง

วันที่ 22 มกราคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงพื้นที่เกาะพยาม จังหวัดระนองในครั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านเกาะพยาม พร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.4-01) จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 ราย 17 ฉบับ หมู่ที่ 1 เกาะพยาม หมู่ 2 เกาะช้าง

ระนอง

พร้อมกันนี้ สั่งการให้กรมชลประทานเร่งศึกษา และขุดลอกอ่างอ่าวใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้น้ำมัน เพื่อให้ชาวเกาะพยามมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

เกาะพยาม เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร กรมชลประทานจึงเข้ามาดำเนินการบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดความจุ 225,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ

ระนอง

อีกทั้ง ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 2 แห่ง และอาคารระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554 สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 150 ครัวเรือน ประชากร 300 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 250 ไร่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ กรมชลประทานมีแผนที่จะพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะพยาม โดยในปี 2568 จะมีการปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำปริมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมสร้างสระเก็บน้ำอ่าวเขาควายพร้อมระบบสูบน้ำความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร และสระเก็บน้ำอ่าวแม่มายพร้อมระบบสูบน้ำความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภครวมทั้งการเกษตร อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ระนอง


ระนอง