22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก “พัชรวาท” ห่วงวิกฤตโลกเดือด ลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก “พัชรวาท” ห่วงใยวิกฤตโลกเดือด  ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หวังกู้วิกฤตโลก-เดินตามโรดแมป ขจัดขยะพลาสติก ปี 2561-2573

วันที่ 22 เมษายน 2567 ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ในโอกาสวันคุ้มครองโลก ปี 2567 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกเดือด

“พลตำรวจเอกพัชรวาทมีความห่วงใยเกี่ยวกับวิกฤตโลกเดือด รวมถึงปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหานี้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรม”

ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร

ร้อยเอกรชฏกล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก นับเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทย ที่มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับทุกพื้นที่ทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก และสำหรับปี 2567 มีแนวคิด “Planet vs. Plastics : ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด”

Advertisment

ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 ซึ่งการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ในปีนี้จึงเกิดเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมพลังลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศ จำนวน 31 บริษัท รวม 9,530 ร้าน/สาขา ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2) ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ งดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแบบใช้ครั้งเดียว และส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทน 3) ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทุกจังหวัด ร่วมรณรงค์เนื่องในวันคุ้มครองโลก ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics : ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” รวบรวมปริมาณพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้นำมาคำนวณในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

4) เครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ สส. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ พร้อมใจร่วมมือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ เครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

Advertisment

ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกในวันนี้ เป็นการจัดงานแบบ Net Zero Event รายแรกของประเทศไทย มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน โดยเลือกชดเชยจากโครงการที่มีการดูดกลับคาร์บอน หรือโครงการที่มีเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน เพื่อมาชดเชยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการชดเชยจากโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน

โครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมี สวนป่าวังชิ้น สวนป่าแม่ยม-แม่แปง จังหวัดแพร่ มาทั้งหมดจนเป็นศูนย์ โดย สส. และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเก็บขยะป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมรวบรวมขยะพลาสติก และคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะให้ถูกวิธี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้กลับมาเข้าสู่ระบบนิเวศในสภาวะปกติได้ และยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้สามารถรวบรวมขยะได้ทั้งสิ้น 529.6 กิโลกรัม