วิสาหกิจชุมชนเฮ ! กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลาเว้นภาษียาว 2 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยวิสาหกิจชุมชน ขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน ถึง 31 ธ.ค.65 ชี้หากวิสาหกิจชุมชนใดยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขอยื่นคำร้องได้ทันทีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลำเนาทั่วประเทศ

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถจัดการผลผลิตทางการเกษตร และตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยหลักตลาดนำการผลิต และยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้มีความยั่งยืน ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการประสานงานจากกรมสรรพากรว่า กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 371 (พ.ศ.2563) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

โดยขยายระยะเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแจ้งให้วิสาหกิจชุมชนทราบสิทธิที่ได้รับในการขยายเวลาการยกเว้นภาษีตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว ทั้งนี้ หากวิสาหกิจชุมชนใดยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ขอยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่วิสาหกิจชุมชนมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่อไป