“บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ประกาศตั้งปลัดมท. แก้ปัญหาพิสูจน์สัญชาติล่าช้าให้เสร็จสิ้นในวันที่ 31 มี.ค.61

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว มีเนื้อหาระบุว่า โดยที่ระบบการตรวจสอบบุคคลบางประเภท ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ยังไม่สามารถตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์ได้ถูกต้องตามหลักการอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ดังเช่นที่มีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรไทยเป็นจํานวนมากทั้งที่เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การจัดเก็บข้อมูลเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานตามหน้าที่และอํานาจที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังใช้ระบบหรือวิธีการ ที่แตกต่างกันทําให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในการนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในทางราชการ

จึงมีความจําเป็นจะต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว
เพื่อทําหน้าที่จัดทําทะเบียนประวัติและการจัดเก็บข้อมูลจากแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทํางาน
ในราชอาณาจักรไทยด้วยการใช้วิธีการหลายอย่างประกอบกันอย่างเป็นระบบ มีฐานทางกฎหมายรองรับ
ถูกต้องชัดเจนเชื่อถือได้ และมีมาตรการปกป้องข้อมูลเหล่านี้มิให้มีการนําไปใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิ
ในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกินกว่าความจําเป็นในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับหรือปราบปรามการทําลายความสงบเรียบร้อย และเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลได้แก่ จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมาย ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ้าท่า และอธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาแนวทางการดําเนินการ เพื่อให้มีระบบการพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว ภาคประมงที่กรมเจ้าท่าและกรมการจัดหางานดําเนินการอยู่ โดยให้มีการจัดเก็บข้อมูลระบุอัตลักษณ์บุคคล ตลอดจนจัดทําทะเบียนประวัติ และพิสูจน์อัตลักษณ์ของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลให้เริ่มดําเนินการสําหรับแรงงาน ต่างด้าวในภาคประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.2561 นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานได้ดําเนินการ ก่อนที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไป จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดําเนินการแทน คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

               

สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์