คงแวต 7 เปอร์เซ็นต์ 1 ปี สูญรายได้เข้ารัฐ 2 แสนล้านบาท


ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่…) พ.ศ. …. เพื่อขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.60 โดยให้ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 และให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป เนื่องจากถึงแม้ว่าการการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 จะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม อาทิ ระดับสินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีการปรับราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐขาดรายได้จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 232,600 ล้านบาท