“ธนารักษ์” แจงข่าวผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่-เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 16 ต.ค. 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ในประเด็นกรมธนารักษ์เตรียมการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิดทองคำพ่นทราย ชนิดเงินรมดำพ่นทราย และชนิดทองแดงรมดำพ่นทรายนั้น

นายพชร กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดทำเหรียญหมุนเวียนชุดใหม่ เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศทุกชนิดราคาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ เพื่อกำหนดชนิดราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด ลวดลาย รวมทั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนแต่ละชนิดราคา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 ข้อ 10

สำหรับการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยรูปแบบพระบรมฉายาลักษณ์ที่จะประทับบนเหรียญเท่านั้น ยังมิได้มีการกำหนดประเภทของเหรียญ รวมทั้งขนาด น้ำหนักของเหรียญที่จะจัดทำแต่อย่างใด ซึ่งการกำหนดรายละเอียดดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ และคณะกรรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหรือเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์อย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งขออนุมัติหลักการจากกระทรวงการคลังก่อนด้วย


“ดังนั้น กรณีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว จึงมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง โดยคาดว่าเป็นการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เกี่ยวกับกรณีที่กรมธนารักษ์ดำเนินการขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าเหรียญที่ระลึกจากต่างประเทศ และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญที่ระลึกที่นำเข้ามาขายในประเทศ ซึ่งเป็นเพียงแนวทางการจัดทำเหรียญที่ระลึกในวโรกาสดังกล่าวเบื้องต้นเท่านั้น” นายพชร กล่าว