คลังเตือนแชร์​ข้อมูล​หนี้สาธารณะ​ 78  ล้านล้านบาท ส่อผิด​ พ.ร.บ.คอมพ์

แชร์-เงิน-โทรศัพท์-1

ผอ.สนง.บริหารหนี้ฯ เตือนผู้แชร์ข้อมูล “หนี้สาธารณ” ของไทย มูลค่า 78 ล้านล้านบาท เสี่ยงถูกแจ้งความตามความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ตามที่ได้มีการแชร์รูปภาพและเนื้อข่าวว่า หนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 สูงถึง 78 ล้านล้านบาท นั้น

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอชี้แจงว่า เนื้อหาข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หนี้สาธารณะมีจำนวนทั้งสิ้น 7.8 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เท่ากับ ร้อยละ 49.34

Advertisement

ประกอบด้วย หนี้รัฐบาล จำนวน 6.73 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 795,980 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 309,472 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 7,821 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง มีจำนวน 6.27 ล้านล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 39.40 ของ GDP

สำหรับหนี้ที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้ โดยมีแหล่งรายได้อื่นที่ไม่ใช่งบประมาณมาชำระหนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงการคลังได้บริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลัง ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 60

Advertisement

ทั้งนี้ การเจตนานำเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์