ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีโอน คริปโตเคอร์เรนซี-โทเค็นดิจิทัล

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเว้นภาษีการโอนคริปโตเคอร์เรนซี-โทเค็นดิจิทัล

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 380 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (104) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

“(104) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเค็นดิจิทัล เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้ เฉพาะผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเค็นดิจิทัล ซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ในท้ายของกระทรวง ระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเค็นดิจิทัล เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นเงินได้พึงประเมิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษี

และเพื่อสนับสนุนให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

สมควรกำหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเค็นดิจิทัล เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนเป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการโอนคริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเค็นดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกันซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้