สมัครสอบ ก.พ.65 เริ่ม 21 มิ.ย.-11 ก.ค. เช็กเงื่อนไข วันประกาศผล

ข้าราชการ สอบ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 2565 รอบ Paper&Pencil เริ่มวันนี้ (21 มิ.ย.) -11 ก.ค.65 เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัครสอบ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 รอบ Paper&Pencil จำนวนที่นั่งสอบ 500,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565”

กรณีผู้สมัครสอบทั้ง 15 ศูนย์สอบมีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 500,000 ที่นั่งก่อนวันที่กำหนด จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ก.พ.

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ.

สำหรับขั้นตอนการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

3. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ

5. อัพโหลดรูปถ่าย

6. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

*สามารถตรวจสอบขั้นตอนโดยละเอียดอีกครั้งได้ที่ https://bit.ly/3n76eiF

ประกาศผลสมัครสอบ ก.พ. วันไหน

ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ในหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” และหัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ”

จากนั้น สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”