อนุญาโตตุลาการ ชี้ขาด “ทรู” จ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่าย “NT” 7 พันล้านบาท 

อนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดข้อพิพาท “ดีแทค” เดิม (ทรู คอร์ปอเรชั่น) จ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่าย Net IC ของ กสท. โทรคมนาคม (NT) 7,066 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับ 15% ต่อปี ด้านทรูไม่เห็นด้วย จ่อยื่นศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่ง 

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของอนุญาโตตุลาการที่ให้ “ทรู” จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มสําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) จำนวน 7,066 ล้านบาท เห็นว่าคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด และไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดนี้ จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคำสั่งต่อไป

โดยหนังสือที่ส่งถึงตลาดหลักทรัพย์ฯระบุว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ NT ชื่อเดิมบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ TRUE หรือเดิมคือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  DTAC

ให้ชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มสําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) สําหรับดําเนินการที่ 21-27 เป็นจํานวนประมาณ 15,879 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ โดยบริษัทได้ยื่นคําคัดค้านต่ออนุญาโตตุลาการดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในรายงานประจําปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าที่สําคัญว่า ในวันนี้คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มจากรายได้ค่า IC (ส่วนต่างของผลประโยชน์ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ Net IC) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับ เป็นจํานวนเงิน 7,066.96 ล้านบาท

Advertisment

และเบี้ยปรับในอัตรา 15% ต่อปี จากเงินจํานวน 4,136.87 ล้านบาท (Net IC ไม่รวมเบี้ยปรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับถัดจากวันยื่นคําเสนอข้อพิพาท (22 ตุลาคม 2562) จนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่ NT

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วไม่เห็นพ้องกับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และบริษัทจะยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง โดยหากมีความคืบหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับคดีนี้เป็นประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป