น้ำท่วม 6 จังหวัด กระทบสัตว์ 2.4 หมื่นตัว

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้รายงานผลกระทบและการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2561 ว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ 6 จังหวัด 18 อำเภอ 49 ตำบล 172 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 4,458 ราย ได้แก่ บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ด จากพื้นที่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง และมีน้ำเอ่อล้นท่วมขังทั้งหมด 13 จังหวัด

โดยพบว่ามีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมทั้งหมด 24,680 ตัว แยกเป็น โค 11,033 ตัว กระบือ 7,728 ตัว สุกร/แพะ 130 ตัว ไก่พื้นเมือง/เนื้อ/ไข่/งวง 5,184 ตัว เป็ดไข่/เนื้อ 591 ตัว และห่าน 14 ตัว รวมถึงยังมีแปลงหญ้าที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า 333 ไร่ ซึ่ง จ.นครพนม มีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 19,739 ตัว เบื้องต้นจึงต้องเร่งอพยพสัตว์กว่า 5,189 ตัว

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้านั้นจะอพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 8,179 ตัว รวมถึงการแจกเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) 112,400 กิโลกรัม แจกแร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 351 ชุด และดูแลสุขภาพสัตว์อีก 1,022 ตัว ขณะที่แผนการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดจะมีการอพยพสัตว์กลับที่เดิม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลรักษาและฟื้นฟูด้านสุขภาพ อีกทั้งสนับสนุนอาหารข้น TMR วิตามิน เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กับสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมคอกและโรงเรือน รวมถึงแปลงหญ้าด้วย

Advertisement