เพชรบุรีปรับเกณฑ์คุมโควิด ตามนโยบายรับนักท่องเที่ยวเดือนตุลาคม

เพชรบุรีปรับเกณฑ์คุมโควิด ตามนโยบายรับนักท่องเที่ยวเดือนตุลาคม

วันที่ 22 กันยายน 2564 ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำสั่ง ที่ 1402/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่ง ที่ 1467/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการควมคุมแบบบูรณาการสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกอบกับคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1512/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ขยายเวลาการบังคับใช้คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1402/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่ง ที่ 1467/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น

รัฐบาลได้มีนโยบายให้จังหวัดเพชรบุรีเป็น 1 ใน 10 พื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาให้โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสามารถจัดการประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ จัดเลี้ยง หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว

และเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 31 (4) มาตรา 38 (6) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7(1) ของกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 8 ของ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15)

ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กับกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีตามมติที่ประชุมครั้งที่ 133/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงออกคำสั่ง ดังนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ 6 (11) ของคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1402/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“(11) โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส โรงแรม ธุรกิจประกันภัย หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแชมยานพาหนะ ร้านแบตเตอรี่ หน่วยบริการ ตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บ และกำจัดขยะ รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) เปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น

โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด”

ทั้งนี้ สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นใด ให้คงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1402/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1463/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1402/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไว้ทุกประการ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ