ศาลรัฐธรรมนูญ ออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่ วันตัดสินคดีพิธา ถือหุ้นไอทีวี

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ ออกประกาศให้พื้นที่ศาลเป็นพื้นที่ควบคุม วันตัดสินคดี “พิธา” ตั้งแต่ 18-20 ก.ค. 66

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้รักษาการตามประกาศ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยศาลรัฐธรรมนูญกําหนดนัดประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พิจารณาคําร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

ประกอบกับหน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8 (8) ของข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 และข้อ 16 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทําการศาล พ.ศ. 2562

ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย”

ข้อ 2 กําหนดให้อาณาบริเวณหรือพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ตามแนวเขตแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทําการศาล พ.ศ. 2562

บุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการตรวจ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามข้อ 13 วรรคสอง แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทําการศาล พ.ศ. 2562

ข้อ 3 กําหนดให้พื้นที่ภายในที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) และพื้นที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดตามแนวเขตแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นพื้นที่ควบคุมตามข้อ 14 แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทําการศาล พ.ศ. 2562

กําหนดให้พื้นที่ภายในที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ (อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์) และพื้นที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดตามแนวเขตแผนที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นพื้นที่ควบคุมตามข้อ 14 แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ. 2562

ห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อ ราชการ และต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นํามา ตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 นาฬิกา


ข้อ 5 ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามประกาศนี้