‘ศรีสุวรรณ’ ร้องศาลรธน. วินิจฉัยกม.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซัดรัฐบาลลักไก่ทำเสร็จก่อนออกกม.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ส.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยกรณีรัฐบาลออกพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 77 อันมีผลต่อการกระทบหรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนและมาตรา 65 ที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง แต่ในการจัดทำกลับไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง และไม่ได้วิเคราะห์ถึงผลดีหรือผลเสีย และยังทราบอีกว่าได้จัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไว้เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะออกร่างพ.ร.ฐ.ดังกล่าว และใช้มติของครม.แทนในมาตรา 28(4) ที่ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านต่างๆจัดทำยุทธศาสตร์เบื้องต้น โดยในร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เท่ากับรัฐบาลไม่สนใจความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งพ.ร.บ.นี้มีผลกระทบต่อประชาชนและถือเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เรื่องนี้จึงต้องหาข้อยุติ เราขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 77 และมาตรา 28(4) และขอให้ศาลวินิจฉัยการกระทำการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ก่อนจะประกาศใช้พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินั้น ถือว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 65

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์