เปิดค่าโสหุ้ยใช้เขตทางหลวง คิดเรตใหม่ “ติดป้าย-วางท่อ”

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า หากจะต้องติดป้ายหรือขอใช้เขตทางถนนหรือมอเตอร์เวย์ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ตามที่ได้ออกประกาศ

ล่าสุดกรมทางหลวงยกระดับจากประกาศกรมเป็นกฎกระทรวง และผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ชื่อว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. …ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีปรับปรุงอัตราใหม่พร้อมขยายกลุ่มประเภทให้ครอบคลุมมากขึ้นตาม พ.ร.บ.ทางหลวงฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในรายละเอียดมีกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทานเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใด ๆ ในเขตทางหลวงก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับที่ไม่ได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง หรือได้ชำระค่าใช้เขตทางหลวง แต่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องมาชำระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กำหนด นับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป หากไม่นำมาชำระภายในกำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงมีหนังสือเพิกถอนการอนุญาต

ในการคิดค่าใช้เขตทางหลวง เศษของตารางเมตร เมตร หรือกิโลเมตร ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ขณะที่การจัดเก็บค่าใช้เขตทางหลวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คือ กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการ ให้ชำระค่าใช้เขตทางหลวงในอัตรา 500 บาท ต่อการอนุญาต 1 ครั้ง

กิจกรรมเพื่อให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้บริการได้โดยถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการให้จัดเก็บร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ