โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จังหวัดน่าน

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จังหวัดน่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน  นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2  นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ทั้งนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานถึงโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า เมื่อปี 2562 กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มเติม จาก 233,455 ลูกบาศก์เมตร เป็น 273,185 ลูกบาศก์เมตร ต่อมา ปี 2565 และ ปี 2566 ได้ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ มาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่เนื่องจากในห้วงปีดังกล่าวปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ น้อยกว่าปกติ ประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จึงทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการทหารพันธุ์ดี รวมถึงราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และความมั่นคงด้านแหล่งน้ำ กรมชลประทานจึงได้วางแผนดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบส่งน้ำแบบถาวร โดยสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน มาเติมยังอ่างฯ แห่งนี้ ภายในปี 2567  หากแล้วเสร็จจะสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป


อนึ่ง โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก และการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเกษตรกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ขยายสู่ชุมชนใกล้เคียง