บ้านปูฯ กับการพัฒนาพลังงานและสังคมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเทศและนานาชาติ

ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง (Era of Disruption) ดิจิทัลและความยั่งยืนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกขณะในทุกอุตสาหกรรม โลกของพลังงานก็เช่นเดียวกัน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับความยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อส่งมอบพลังงานในราคาที่สมเหตุสมผล มีความต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ขานรับเทรนด์โลกด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับ 3 เมกะเทรนด์ของโลก บริษัทฯ เดินหน้าเสริมทัพธุรกิจพลังงานแบบดั้งเดิมด้วยการผสานธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มกำลัง เพื่อตอบโจทย์เทรนด์พลังงานสะอาด (Clean Energy) ในปัจจุบัน พร้อมบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบบบูรณาการ โดยการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ขององค์กร ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานได้ง่ายขึ้น ในราคาที่เหมาะสม ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเสริมประสิทธิภาพการทำงาน  สนองตอบเทรนด์การเชื่อมโยงผ่านดิจิทัล (Digital Connectivity)

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

หนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ คือ การมุ่งสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) เน้นการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจหลัก เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  พร้อมเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บ้านปูฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่การทำงานและการตอบแทนชุมชนและสังคมให้แก่พนักงาน ผ่าน 3 ค่านิยมองค์กร คือ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และ มุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน บนแนวคิด “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

ด้วยเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” หรือ Learning is the Power of Change and Development บ้านปูฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบองค์ความรู้ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญกับการเฟ้นหาพันธมิตรผู้มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ โครงการ เพื่อให้มั่นใจว่า แต่ละโครงการของบ้านปูฯ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ริเริ่มและดำเนินโครงการต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการส่งต่อองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจทั้งในด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ครอบคลุมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและครูให้ก้าวทันสถานการณ์โลก รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ค่ายเพาเวอร์กรีน ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนใจรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือปฏิบัติ และต่อยอดใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็นระบบ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ที่มุ่งพัฒนาทักษะและความถนัดทางด้านกีฬาไปพร้อมๆ กับทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ที่ถ่ายทอดทักษะทางธุรกิจและการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม พร้อมมอบโอกาสแก่ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมได้ลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้บ้านปูฯ ไม่หยุดที่จะพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของสังคมและเทรนด์การเรียนรู้ของโลก ล่าสุดกับ โครงการ Banpu B-Sports Thailand ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ “Game-based Learning”  ซึ่งช่วยฝึกพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ เช่น ทักษะด้านการวิเคราะห์ การคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การประเมินสถานการณ์ด้วยตรรกะและเหตุผล เป็นต้น

Previous articleรฟม.เวนคืน 1.5 พันล้าน สร้างรถไฟฟ้าภูเก็ตตีฆ้องดึงไทย-เทศลงทุน3.4หมื่นล้าน เปิดประมูลQ3นี้
Next articleค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เหตุศก.โลกมีแนวโน้มชะลอตัว หลังประธานเฟดเผยจะตัดสินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบ