“สยามคูโบต้า” ผนึกพันธมิตร สร้างสูตรออนไลน์ช่วยคนมีงานทำ

สยามคูโบต้า

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด จัดอบรม KUBOTA Agri e-Learning ภายใต้แคมเปญ KUBOTA on your side เพื่อนำไปปรับใช้และประกอบอาชีพด้านการเกษตร

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลกระทบให้ภาคเศรษฐกิจชะลอตัว ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน สยามคูโบต้าและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ปีนี้ สยามคูโบต้าสานต่อโครงการดังกล่าว ด้วยการเปิดตัวหลักสูตร KUBOTA Agri e-Learning หรือ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด–19 ปีที่ 2 ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด–19 ภายใต้แคมเปญ KUBOTA on your side

“วราภรณ์ โอสถาพันธุ์” กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า อาชีพเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญ สามารถรองรับและแก้ปัญหาแรงงานที่กลับไปภูมิลำเนาให้มีงานทำได้ อีกทั้งตลาดสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าแปรรูปยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์

ปี 2563 สยามคูโบต้าได้ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายของสยามคูโบต้า และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด–19 ปีที่ 1 และได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 20 รุ่น จำนวน 365 คน จึงมองว่าควรจะนำโครงการนี้กลับมาช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรในปี 2564 อีกครั้ง

แต่ปีนี้เราปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ โดยประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หนึ่ง นักขับเครื่องจักรกลการเกษตร 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์) เรียนรู้การขับแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุดในระดับเบื้องต้น

เมื่อผ่านหลักสูตรนักขับเบื้องต้นแล้ว ผู้เรียนสามารถต่อยอดเรียนโปรแกรมนักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) เพื่อพัฒนาฝีมือและทักษะการขับในระดับเชี่ยวชาญ พร้อมรับใบขับขี่ตามมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพจากสถานประกอบการ ที่ได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพรับจ้างในตลาดแรงงานเกษตรได้ โดยสามารถเข้าอบรมและลงทะเบียนเรียนได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่เข้าร่วมโครงการ

สอง เกษตรมือใหม่ (ภาคทฤษฎีออนไลน์) โดยได้รับความร่วมมือจากเจียไต๋ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชผักและผลไม้ให้ได้คุณภาพและราคาดี นอกจากนี้ยังสอนเรื่องนวัตกรรมเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เป็นการจัดการเกษตรกรรมครบวงจรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสยามคูโบต้า เกี่ยวกับเทรนด์ในภาคการเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืช และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าลงทะเบียนเรียนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

“ธวัช เบญจาทิกุล” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมที่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนการฝึกอบรม เชิงบูรณาการกับการทำงานทักษะด้านการเกษตร เพื่อหนุนตลาดแรงงานและช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด–19”

“ณัฐพล วัชรศิริสุข” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด กล่าวว่า คอร์สสแควร์พัฒนาระบบ ซึ่งจะมาช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

“เกษตรกรสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดความเข้าใจหลังจบหลักสูตรได้ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 80% ขึ้นไปจะได้รับวุฒิบัตรรับรองด้วย”

ขณะที่ “ศุภรัตน์ แต่รุ่งเรือง” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด บอกว่า เจียไต๋สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ริเริ่มปลูกพืชผักในพื้นที่ของตนเอง ไม่ว่าจะในพื้นที่เล็ก ๆ หรือในแปลงที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายด้านอาหารและสามารถสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง แม้กระทั่งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในระยะยาว

“เราหวังว่าองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเทคนิคการเพาะปลูกของเจียไต๋จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้”

อย่างไรก็ตามสยามคูโบต้า ไม่เพียงมุ่งหวังสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า แต่เรามีความปรารถนาดีที่อยากจะช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ