จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทย

เพราะจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันเชื่อว่าสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผู้คน และสังคมให้มีความอยู่ดีกินดี อีกทั้งยังช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากความยากจน จนนำมาสู่การตั้งวิสัยทัศน์ 2030 ขององค์กรที่ต้องการพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

นอกจากนั้น ยังสอดรับกับทิศทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ใน 3 เป้าหมาย คือ การสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย, การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี และเด็กหญิง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ และส่งเสริมกลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ นับเป็นการสานต่อการทำงานหลังจากที่บริษัทบรรลุพันธสัญญาที่ให้ไว้กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (Millennium Development Goals : MDGs) ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและเด็กกว่า 400 ล้านคน

สำหรับในประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวปลอดภัย รู้ทัน ป้องกันไข้เลือดออก” เพราะเล็งเห็นถึงความเสี่ยงของคนไทยจากโรคไข้เลือดออก เนื่องจากรายงานการระบาดไข้เลือดออกของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ตรวจพบว่าปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นไข้เลือดออกกว่า 34,000 รายทั่วประเทศ ขณะที่ปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกประมาณ 50 รายแล้ว

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) โดยยุงลายเป็นพาหะ ซึ่งไวรัสเดงกีมี 4 สายพันธุ์ และพบการระบาดในประเทศไทยทั้ง 4 สายพันธุ์ นั่นหมายความว่า คนไทยมีโอกาสในการป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ถึง 4 ครั้ง โดยปัจจุบันยังไม่พบยารักษาโดยตรง และเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้น

“นีราจ โกยาล” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า การป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก และเร่งด่วนของกรมควบคุมโรค ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วโรคนี้จะไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงกับเสียชีวิตก็ตาม แต่บริษัทก็ต้องการกระตุ้นให้คนไทยเฝ้าระมัดระวังสภาพแวดล้อม และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของโรคไข้เลือดออก

นีราจ โกยาล

เพราะจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เชื่อว่าการให้ความรู้กับประชาชนเป็นกลไกที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยปกป้องครอบครัวจากภัยไข้เลือดออก โดยการดำเนินงานของโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงมาตรการป้องกัน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั้งในบ้าน สถานที่ทำงาน รวมทั้งในชุมชน

“ไข้เลือดออกเป็นโรคที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกสูง เรามีความห่วงใยในสุขภาพ และความเป็นอยู่ของคนไทย และต้องการเดินตามพันธกิจขององค์กรในการสร้างสุขภาพที่ดี จึงมุ่งเน้นให้คนไทยมีความรู้เท่าทัน และสามารถป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก”

“ผมมองว่าทุกคนสามารถช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ อาจเริ่มจากจุดเล็ก ๆ หรือเริ่มจากตัวเองก่อน แล้วขยับไปที่ครอบครัว และชุมชน ในการร่วมกันดูแลการจัดการน้ำโดยรอบ หรือแก้ปัญหาน้ำขังและน้ำเสีย ซึ่งถ้าเกิดความร่วมมือกันจากหลาย ๆ คน จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกลดลง ทั้งยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้”

ทั้งนั้น ช่วงแรกโครงการ “ครอบครัวปลอดภัย รู้ทัน ป้องกันไข้เลือดออก” ลงพื้นที่ก่อนในกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และปทุมธานี เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเชิญชวนให้ทุกครอบครัวช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น หลังจากนั้น มีแผนลงพื้นที่เพิ่มเติมในภาคใต้ เพราะข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยาเปิดเผยว่าประเทศไทยมีการระบาดของไข้เลือดออกมากที่สุดในภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา, พัทลุง, ปัตตานี, นราธิวาส และนครศรีธรรมราช

โดยบริษัทเลือกลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ทั้งยังมีประชากรหนาแน่น ซึ่งหวังให้เกิดความตระหนักรู้ และความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง และวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ

“การสนับสนุนของเรา นอกจากจะมอบทรายอะเบทให้กับชุมชนแล้ว สิ่งที่เราเน้นมากคือส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่เป็นพันธมิตรสำคัญยิ่งของเรา โดยพวกเขาจะเข้าถึงชาวบ้านเพื่อให้ความรู้ตัวต่อตัว พร้อมมอบสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบความเข้าใจ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราคือทุกส่วนของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน โรงเรียน และโรงพยาบาล”

สำหรับการวัดผลโครงการ “นีราจ โกยาล” บอกว่าจะประเมินจากจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปีหน้าว่าลดลงหรือไม่ โดยจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันคาดหวังว่า โครงการนี้จะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคนี้ได้ถึง 15-20% ขณะเดียวกัน ยังตั้งเป้าว่าน่าจะมีอาสาสมัครเข้าร่วมมากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มคนสำคัญในการรณรงค์ให้องค์ความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกถูกรับรู้ในวงกว้าง ซึ่งบริษัทวางให้โครงการครอบครัวปลอดภัย รู้ทัน ป้องกันไข้เลือดออก เป็นโครงการระยะยาว และปีหน้ายังคงโฟกัสการดำเนินงานใน จ.สงขลา เพื่อสามารถติดตามผลได้อย่างชัดเจน

“นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นธงนำของเรา หลังจากที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนหลายโครงการ ทั้งมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) ซึ่งเพิ่มโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ได้รักษาและผ่าตัดให้เป็นปกติ รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ โดยทุกกิจกรรมเราจะให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วย”

เพื่อให้ “คน” ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน