OR ประกาศรับสมัคร ซีอีโอ คนใหม่ ลุยธุรกิจพลังงานอนาคต

ประกาศรับสมัคร ซีอีโอ OR คนใหม่ แทน จิราพร ขาวสวัสดิ์ รับธุรกิจพลังงานอนาคต

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศเปิดรับสมัคร ผู้จะมารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แทน น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ที่เกษียณไปเมื่อ 30 กันยายน 2565 โดยสามารถสแกนตรวจสอบคุณสมบัติตามคิวอาร์โค้ด (ด้านล่าง)

QR Code สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-25 ตุลาคม 2565 ระหว่าง 09.00-17.00 น โดยเบื้องต้นสาระสำคัญในประกาศกำหนดว่า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ทั่วไป 14 ข้อ ประกอบด้วย

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 58 ปี
 • ไม่เป็นกรรมการของ OR ในวันที่ยื่นสมัคร
 • สามารถทำงานได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์เพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากำไรตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการ ส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนราชการท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เป็น ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ OR ในระยะเวลา 3 ปี เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ OR

นอกจากนี้ ยังมี “คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง” เช่น มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการดำเนินการ และการขยายธุรกิจของโออาร์ มีความรู้และมีประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งในกรณีที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหาร ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นองค์กรที่มีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี และต้องแนบข้อมูลงบการเงิน และโครงสร้างองค์กรมาประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนในกรณีที่เคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า รองอธิบดี หรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นระยะเวลา 2 ปี

ส่วนคุณวุฒิการศึกษา กำหนดว่า ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ ในประกาศได้ระบุเงื่อนไขการจ้างว่าจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่รับตำแหน่ง หรือจนกว่าอายุครบ 60 ปี แล้วแต่จะถึงเรื่องใดก่อน เมื่อครบกำหนดจะตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 สวนอัตราเงินเดือนจะเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

อนึ่ง ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ https://orapiweb.pttor.com/uploads/documents/20220928_155855_7749.pdf

ทั้งนี้ CEO ของ OR คนใหม่จะต้องสานต่อธุรกิจในอนาคตจาก OR Oil and Retail มาเป็น OR Retail and Oil ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากธุรกิจพลังงานฟอสซิลมาสู่ยุคพลังงานสะอาด พร้อมทั้งรองรับพฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่ในอนาคต


โดยพันธกิจหลัก 4 ด้านของ OR คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility), การสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles), การขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จ