TRC 2023 ย้ำไทยเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวสู้เวียดนาม ส่งออกปีนี้ เป้า 8 ล้านตัน

พันธุ์ข้าว

กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน Thailand Rice Convention (TRC) 2023 สัญจร ครั้งแรก ย้ำ การพัฒนาพันธ์ุข้าวไทยจะช่วยยกระดับการส่งออก เป้าปี 2566 อยู่ที่ 8 ล้านตัน

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดงาน TRC 2023 สัญจรขึ้นเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวในส่วนภูมิภาคได้รับทราบแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดข้าว และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวไทย ในปี 2566 โดยกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ส่งออกข้าวไว้ที่ 7.5 – 8 ล้านตัน

ทั้งนี้ งานครั้งนี้ ซี่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาว อีกทั้งช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์ข้าวของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถ เพราะต้องยอมรับว่าหลายประเทศมีการยกระดับและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อการส่งออกมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ขั้นตอนการส่งออกและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และโรงสีสิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรอย่างครบวงจร

งาน TRC 2023 สัญจร ได้รับการตอบรับจากเกษตรกร ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 150 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินงานสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ซึ่งมีเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก

กรมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ได้เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวดังกล่าวตามหลักการ “ตลาดนำการผลิต” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรม TRC 2023 สัญจรในครั้งต่อไป กรมมีแผนจัดกิจกรรมในภาคกลางในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566

สำหรับการส่งออกข้าวไทย จากสถิติกรมศุลกากรในเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 พบว่าไทยส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 2.06 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 38,066 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 18.48% และ 29.26% ตามลำดับ

ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ อิรักเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณ 0.34 ล้านตัน คิดเป็น 16.38% ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย (13.08%) สหรัฐอเมริกา (8.62%) แอฟริกาใต้ (8.24%) และเซเนกัล (5.86%) ตามลำดับ

นางสาวเบญจวรรณ พลโคต นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ระบุว่า ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน


โดยสามารถรับรองพันธุ์ข้าวจนมาถึง กข 101 รับรองไปทั้งสิ้น 70 สายพันธุ์ และ 5 กลุ่มข้าวที่ให้ความสำคัญและต้องมีการพัฒนาเพื่อส่งออก บริโภค และอุตสาหกรรม เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวตลาดเฉพาะ  พร้อมทั้งยังมีแผนปรับปรุงพัฒนาทำพันธุ์ข้าวใหม่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการและตลาดโลก