อัพเดตปริมาณน้ำในอ่างรวม 6 หมื่นล้าน ลบ.ม. เกือบ 80% ของความจุอ่างแล้ว

วิวัธน์ชัย คงลำธาร
วิวัธน์ชัย คงลำธาร

อัพเดตปริมาณน้ำในอ่าง รวม 6 หมื่นล้าน ลบ.ม. เกือบ 80% ของความจุอ่างแล้ว กรมชลประทานยังเฝ้าระวังภาคใต้ต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน (30 ต.ค. 66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำในอ่าง รวมกันทั้งสิ้น 60,557 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79% ของความจุอ่างรวมกัน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 17,554 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71% ของความจุอ่างรวมกัน

               

ภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางตอนบนปริมาณฝนลดน้อยลง หลายพื้นที่สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น ด้านสถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำสายหลัก อาทิ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำยม แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งที่ลุ่มต่ำบางแห่ง และมีแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ได้เน้นน้ำให้สำนักงานชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างทันท่วงที ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด