บิ๊กดีลโค้งสุดท้าย WHA ร่วมทุนกลุ่ม GC ทุ่ม 2,640 ล้าน ซื้อ-ขายหุ้น 50% ในบริษัท GCL

บิ๊กดีลโค้งสุดท้าย WHAร่วมทุนกลุ่ม GC ทุ่ม 2,640 ล้าน ซื้อ-ขายหุ้น 50% ในบริษัท GCL

บิ๊กดีลโค้งสุดท้าย WHA จับมือ GC เสริมแกร่งธุรกิจโลจิสติกส์ ลงนามสัญญาซื้อ-ขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นใน GCL สัดส่วน 50% มูลค่า 2,640 ล้านบาท พร้อมผสานความเชี่ยวชาญ มุ่งขยายธุรกิจเพิ่มเติม

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA Group) และ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ลงนามสัญญาซื้อ-ขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

โดย WHA เข้าซื้อหุ้น บริษัท บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) บริษัทใน GC Group ในสัดส่วน 50% โดยการทำรายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,640 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

การประกาศร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการโลจิสติกส์แก่ GC Group ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต

“ในการลงทุนใน GCL ทาง WHA ได้มองถึง Synergies ที่จะเกิดจาก Expertise และ Market Position ของทั้ง GC และ WHA ในการที่จะทำให้ฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันของ GCL มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นไปอีก และขยายโอกาสการขยายฐานธุรกิจในอนาคต”

โดยเบื้องต้นจะมุ่งเน้นเรื่องการทรานส์ฟอร์ม GCL ให้เป็น 4th Party Logistics (4PLs) ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ (1) Enhance Competitiveness การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ GCL โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้ง GC และ WHA

(2) Lean Organization & Business Process Improvement ปรับองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ

(3) Asset-Light Model ลดการถือครองสินทรัพย์ถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวทางด้านการเงิน

(4) Digital Transformation & Innovation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ที่เป็นแนวความคิดการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกมิติ พร้อมกันนี้ยังคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ดังสะท้อนจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด เช่น Green Logistics ที่จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า GC มีการวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรในหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พิเศษ

ความร่วมมือระหว่าง GC และ WHA ในครั้งนี้นับเป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยความเป็นผู้นำด้านธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าตลอดจนด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูง ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลกของ WHA จะช่วยให้ GCL ก้าวสู่การเป็น Integrated Logistics Company ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการกับลูกค้าของเรา ทำให้การรับสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำสูง รวดเร็ว รวมถึงมีต้นทุนที่แข่งขันได้

บิ๊กดีลโค้งสุดท้าย WHAร่วมทุนกลุ่ม GC ทุ่ม 2,640 ล้าน ซื้อ-ขายหุ้น 50% ในบริษัท GCL

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้คาร์บอน ฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ในการดำเนินธุรกิจลดลง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกรีนลอจิสติกส์ (Green Logistics) อีกด้วย

ปัจจุบัน GCL เป็นบริษัทใน GC Group ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร (Integrated Logistics Services) ในธุรกิจเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยแบ่งประเภทการให้บริการได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) Supply Chain Solutions-การบริหารจัดการซัพพลายเซน (2) Silo Bagging and Packing-บริการด้านการบรรจุสินค้า (3) Warehouse Management-การบริหารจัดการคลังสินค้า (4) Transportation-บริการด้านการขนส่ง


(5) Custom Clearance-บริการด้านการศุลกากร และ (6) Freight Forwarding-บริการด้านการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเข้าร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ในครั้งนี้ระหว่าง GC และ WHA ถือเป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญ จุดแข็ง และความเป็นผู้นำในตลาดของทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของ GCLในปัจจุบันและอนาคตต่อไป