‘พัชรวาท’ หนุนยกระดับความร่วมมือไทย-กัมพูชา แก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามแดน

พล ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

‘พัชรวาท’ หนุนยกระดับความร่วมมือไทย-กัมพูชา แก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามแดน ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางร่วม 3 ด้าน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันข้ามแดนไทย-กัมพูชาในช่วงเดือนที่ผ่านมา ไทยได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาผ่านทุกกลไก

ทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกัมพูชาในทุกรูปแบบ ทั้งการเพิ่มกัมพูชาเข้ามาอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (Clear Sky Strategy) และการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า ในระหว่างการเยือนไทยของสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้ยกประเด็นเรื่องการขยายความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ

ซึ่งประกอบด้วย (1) การจัดตั้ง Hotline เพื่อแบ่งปันข้อมูลและการแจ้งเตือนจุดที่มีการเผาไหม้ (2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถและแบ่งปันแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน จะผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคีทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นประโยชน์ต่อความพยายามของไทยในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในไทยและในภูมิภาค ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าว