กนช. สั่งกรมอุตุฯ-กรมชลฯ-กรมทรัพยากรน้ำ รับมือน้ำหลากปีนี้

ที่ประชุมกนช. สั่งกรมอุตุฯ-กรมชลฯ-กรมทรัพยากรน้ำ-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือน้ำหลากปีนี้ เผยเร่งจัดประปา 256 หมู่บ้านเสร็จปี’62

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสมเกียรติ ประจำวงศ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธาน กนช. กำกับดูแล สทนช. เข้าร่วมประชุม ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนงานสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ซึ่งจากการรายงานของ สทนช. พบว่า งบประมาณบูรณาการด้านน้ำปี 2562 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,271 ล้านบาท แต่ยังมีบางหน่วยงานนำเสนอแผนงานด้านน้ำเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ที่ประชุมจึงมีมติให้ สทนช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและโครงการจากทุกแหล่งเงิน เพื่อลดความซ้ำซ้อนกับแผนงานอื่น

2.การขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญปี 2562-2565 ทั้งหมด 30 โครงการ เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำรวมทั้งหมดได้ 4,320 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 4.5 ล้านไร่

3.โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.หนองบัวลำภู เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก วงเงินประมาณ 210.82 ล้านบาท

4.การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ สทนช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป

และ 5.การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ที่ประชุมเห็นชอบให้ สทนช.เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายในการประสานงานการบริหารจัดการน้ำกับองค์การนานาชาติ และกระจายภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพ

นายสมเกียรติกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ปี 2557-2560 การดำเนินงานตามมติ กนช.และข้อสั่งการของนายกฯ ซึ่งมีเรื่องสำคัญ เช่น การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคที่ยังคงเหลือหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 256 หมู่บ้าน จะดำเนินการเร่งรัดให้ครบทุกหมู่บ้านภายในปี 2562 การกำหนด Area Based 66 พื้นที่ ให้ สทนช.ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในปีนี้นั้น ที่ประชุมได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเตรียมการรับมือ โดยให้ สทนช.เป็นหน่วยงานกลาง


นายสมเกียรติกล่าวว่า ทั้งนี้ สทนช.เตรียมจัดงาน “การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลาก ปี 2561” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกฯเป็นประธาน และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบูรณาการเตรียมความพร้อมของรัฐบาล

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ