ส่องผลงาน 2 ปี ด้านเกษตร “ธรรมนัส”

ส่องผลงานด้านเกษตรฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ “ธรรมนัส” ทิ้งทวนผลงาน  Kick Off  ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น ก่อนยื่นใบลาออก ลุ้น “เฉลิมชัย” จัดทัพเกษตรใหม่เขย่างบแสนล้านเดินหน้าต่อไม่ให้เกียร์ว่าง

วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยื่นขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแแพร่ประกาศ ให้ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ

ย้อนไปดูผลงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานประกอบด้วย 1.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  2.กรมพัฒนาที่ดิน  3.สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  และ 4.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

Advertisement

โดยเฉพาะงาน สปก. ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งผลักดันให้แก้ไขอำนาจการพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินในเขต สปก. จากเดิม เป็นของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด (คปจ.) มาเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปก.) และเดินหน้านโยบายเรียกคืนการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายของนักการเมือง และจัดระเบียบพื้นที่ทับซ้อนที่ดินเกษตรกร ผลักดันระบบหมอดินให้เข้าถึงเกษตรกรมากที่สุด  พัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่เกษตรกร  ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทั่งล่าสุดได้ผลักดันให้ปลูกสมุนไพรในเขตพื้นที่ สปก. จ.ชลบุรี ต่อยอดอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือกับสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยในอนาคตตั้งเป้ามุ่งพัฒนาพื้นที่นี้สู่การเป็นเมืองแห่ง Smart city

Advertisement

นอกจากนี้ยังมี การปรับรูปแบบการดำเนินการของ อ.ต.ก. ใหม่เพื่อให้สามารถกลับมามีรายได้ โดยตั้งแต่ที่ ร.อ.ธรรมนัส เข้ามาดูแล อ.ต.ก. เมื่อปลายปี 2562 สามารถชำระหนี้และลดการขาดทุนเหลือ 181 ล้านบาท ในปี 2563 ขาดทุน 111 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 คาดว่าจะลดหนี้คงเหลือ 66.4 ล้านบาท  หรือหากไม่มีข้อผิดพลาดในแผนการดำเนินงาน อ.ต.ก. จะชำระหนี้ได้ทั้งหมด และทำกำไรได้ในปี 2565 ขณะที่กรมฝนหลวงฯ ได้สั่งการให้ทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีเกษตรกรร้องเรียน  และการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ สำหรับผลงานส่งท้ายของ ร.อ.ธรรมนัส คือ งาน “Kick Off  ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะได้รับต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 1,000,000 ต้น แก่เกษตรกร จำนวน 100,000 ราย โดยให้เกษตรกรนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเป้าหมายแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและเครือข่าย เพื่อยกระดับการพัฒนาฟ้าทะลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ยังไม่มีควาวมเคลื่อนไหวจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าหลังจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นตำแหน่งแล้ว ในส่วนของหน่วยงานที่เคยกำกับดูแลจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ปฎิบัติงานต่อไป ซึ่งงบประมาณรวมของกระทรวงมูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านบาทต่อปี

โดยระหว่างนี้ ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2 คน คือ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กำกับดูแล กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และนายประภัตร โพธสุธน กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การสะพานปลา

สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำกับดูแล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมหม่อนไหมการยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)