สวนสุนันทา จับมือ 19 โรงเรียนดังนนทบุรี ผลักดันเด็กศึกษาต่อปริญญาตรี

สวนสุนันทา กับ โณงเรียนนนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจับมือ 19 โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนนทบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเต็มรูปแบบ ผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าต่อในรั้วสวนสุนันทา ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (4 ก.ค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันกับ 19 โรงเรียนมัธยมในเขตการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

โดยรายชื่อ 19 โรงเรียนที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 2. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 3. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 4. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 5. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
 6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 7. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
 8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 9. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
 10. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
 11. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 13. โรงเรียนปากเกร็ด
 14. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
 16. โรงเรียนบางบัวทอง
 17. โรงเรียนไทรน้อย
 18. โรงเรียนราษฎร์นิยม 
 19. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการร่วมผลักดันและส่งเสริมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ทันสมัย

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยได้จัดเพื่อรองรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน และส่งผลให้นักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการได้

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

ดังนั้นการลงนามในวันนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี จะได้ร่วมกันผลักดันในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ การให้ความรู้ต่าง ๆ ช่องทางการศึกษาต่อ รวมถึงการสร้างให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะไปทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป