พีไอเอ็ม เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี มีรายได้ระหว่างเรียน

พยาบาล พีไอเอ็ม
ภาพจาก : เฟซบุ๊กคณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดหลักสูตรใหม่ “ผู้ช่วยพยาบาล” เรียน 1 ปี รับสมัครทั้งผู้ที่จบ ม.6 และคนทั่วไป ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 60,000 บาท มีงานพาร์ตไทม์และรายได้พิเศษระหว่างเรียน และสิทธิประโยชน์ฟรีอื่น ๆ เปิดรับสมัครแล้ว เช็กรายละเอียดที่นี่ 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์และชีวาสุขวิทยาลัย (PIM College of Health & Wellness) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) ระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 1 ปี สร้างคนสู่การเป็น “ผู้ช่วยพยาบาลนักจัดการ” ที่มีสมรรถนะและทักษะอาชีพตามที่ตั้งไว้ และความสามารถในการดูแลที่มีคุณภาพ

ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากสภาการพยาบาล เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานบริการสุขภาพอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของพีไอเอ็มได้ทันที อีกทั้งหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลได้รับการรับรองจาก ก.พ.ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนด

หลักสูตรเป็นการเรียนและฝึกปฏิบัติรูปแบบ Work-Based Education ที่เป็นอัตลักษณ์ตามแบบฉบับพีไอเอ็มภายใต้รูปแบบนี้มีทั้งทฤษฎี รวมถึงภาคปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างเข้มข้นและทันสมัย อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ภาษาอังกฤษ กฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสามารถปฏิบัติการและช่วยเหลือแพทย์พยาบาลวิชาชีพและแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือผู้ป่วยตามความต้องการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน เช่น สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ บันทึกอาการ เป็นต้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่าง ๆ การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสภาพตามแผนการรักษาแก่ผู้ป่วย เป็นต้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ช่วยพยาบาลถือได้ว่าเป็นอาชีพขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างมาก หลักสูตรเราเน้นผู้ช่วยพยาบาลนักจัดการที่จะมอบการบริการ ความสะดวกสบาย การดูแลด้วยใจความเป็นมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Humanize Healthcare

นอกเหนือจากวิชาพื้นฐานแล้ว ยังเสริมความรู้ที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร นั่นคือทักษะการเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จากคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติพื้นฐานอย่างเข้มข้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลด้านการดูแลผู้ใหญ่ การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก สุขภาพจิต และอนามัยชุมชน พร้อมการศึกษาดูงานเสริมมุมมองทัศนคติของการทำงาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดากล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตรนี้จะรับผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.6 แล้วขึ้นไป และยังเปิดกว้างให้กับผู้สนใจอื่น ๆ เช่น เจ้าของธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจด้านดูแลสุขภาพ หรือผู้ที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพ และยังสามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้

ทางด้านหลักสูตรได้รับการสนับสนุนความร่วมมือและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน จากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และเรียนรู้ทุกกระบวนการที่จำเป็นจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันด้านวิชาการการันตีคุณภาพการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร พร้อมการฝึกปฏิบัติในห้องแล็บทันสมัย PIM Advance Nursing Lab หรือ Professional Care Park ณ สถาบันการจัดการจัดปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งมั่นใจได้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำรับรองอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยพยาบาลคือบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นกลไกสำคัญให้การช่วยเหลือการดูแลหน่วยงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทำหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำงานสอดรับซึ่งกันและกัน ถือเป็นอาชีพยอดฮิต เหมาะสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพสายสุขภาพ

เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรที่เรียนเพียง 1 ปี และมีงานรองรับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เรียนได้ตามความเหมาะสมกับเวลาและการใช้ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งพีไอเอ็มจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2567 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
 5. อายุ 16 ปีขึ้นไป

ช่วงเรียน

 • พุธ-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-19.00 น.

ช่วงฝึกปฏิบัติ

 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อย่างไรก็ตาม ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (ไม่ร่วมค่าเครื่องแบบนักศึกษา-ค่าหอพัก) จำนวน 60,000 บาท มีงานพาร์ตไทม์และรายได้พิเศษระหว่างเรียน

ฟรีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพสู่มืออาชีพ มูลค่า 20,000 บาท
 • หลักสูตรแต่งหน้าและทำผม มูลค่า 10,000 บาท
 • หลักการบริการเหนือระดับ มูลค่า 20,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง