“มศว.” รุกหลักสูตรระยะสั้น อัพสกิลวัยทำงาน-ติวเด็กปั้น Portfolio

หนึ่งในวิธีที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวจากจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีจำนวนลดลงอย่างมาก จากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงต่อเนื่อง คือ การขยายฐานทำการตลาดระดับปริญญาโท รวมถึงการทำหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะของวัยทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวมีแรงผลักจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด (disruptive) เนื่องด้วยการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่เพียงในรั้วมหาวิทยาลัยอีกต่อไป

“ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ”ถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีพ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนโดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะ

ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระยะสั้นทั่วไป (ไม่ได้รับใบปริญญา) รวม 3 เดือน เป็นหลักสูตรที่สร้างจากบางวิชาที่น่าสนใจ ดึงดูดให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน อย่างเช่น การออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียนเพิ่ม หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์สำหรับเฉพาะเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้และนำประสบการณ์มาถ่ายทอด 2) หลักสูตรเรียนสะสมรายวิชาที่มีเปิดสอนอยู่แล้ว แต่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการเข้าเรียน (ได้รับใบปริญญา) เช่น การเรียนรายวิชาภาวะผู้นำ

และ 3) พัฒนาหลักสูตรหรือนำทักษะที่มีความจำเป็นต่อการทำงาน (soft skills) หรือในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะได้รับใบประกาศ เช่น การใช้ระบบไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ระยะเวลา 1-2 วัน

นอกจากนี้ยังเปิดอบรมสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการเปิดอบรมวิธีการนำเสนอรอบ “portfolio” ภายใต้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว. ผู้สนใจจะได้รับความรู้ตั้งแต่วิธีการเล่าเรื่องอย่างไรให้คณะกรรมการสนใจ หรือการหาจุดเด่นของนักเรียนขึ้นมานำเสนอ ความพิเศษของการอบรมนี้ คือ การนำคณาจารย์ที่รับผิดชอบในการ “ตรวจ portfolio” มาให้ความรู้โดยตรง ซึ่งใช้เวลาอบรมไม่เกิน 1 วัน สำหรับกิจกรรมอบรม portfolio ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมผลงานใน portfolio การสื่อสารความสามารถ การสร้างความแตกต่างให้กับแฟ้มสะสมผลงานการสร้างบุคลิกภาพในการให้สัมภาษณ์ รวมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าได้ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ขณะนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัครจากผู้ที่ให้ความสนใจแล้ว โดยรุ่นแรกมีจำนวนรวม 140 คน ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี และมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ด้วย

“มศว.มีการสำรวจความต้องการของนักศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลผู้เรียนในระบบ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อดูว่าควรจะเปิดหลักสูตรอะไร และอย่างไร เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และผู้เรียนสามารถเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน เพราะเทคโนโลยีไปไกล ของเดิม ๆที่เคยใช้ได้อาจจะใช้ไม่ได้แล้ว มศว.ก็จะจัดหลักสูตรรองรับและเติมเต็มความต้องการของผู้เรียนได้”

สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นแบบไม่ได้รับใบปริญญา ที่น่าสนใจคือการออกแบบเครื่องประดับในอุตสาหกรรม 4.0 การถ่ายภาพทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และนวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (innovation in physical therapy)

ส่วนหลักสูตรแบบเรียนสะสม ที่สามารถรับใบปริญญาได้ (แต่ต้องเรียนเพิ่มให้ครบหลักสูตร) เช่น นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร วิชาปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทำงานต่างวัฒนธรรม วิชาการปรับพฤติกรรมบุคคล การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่สังคมอนาคต และการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมอนาคต

หลักสูตร soft skills ที่น่าสนใจ คือ โครงการฝึกทักษะภาวะผู้นำด้วยการใช้กระบวนการ action learning โครงการพัฒนาจิตอาสารับใช้สังคม โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (change leadership)

โครงการสุนทรียสร้างสรรค์ (ฝึกวาดรูป ร้องเพลง) โครงการเรียนรู้ดิจิทัล (digital literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่จะร่วมกันพัฒนาคนคุณภาพออกสู่ตลาดนั้น “ยุคลวัชร์” ระบุว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำโครงการ “70 ปี 70 ทุน มศว.คืนสู่สังคม” มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยรูปแบบของทุนที่จัดให้ครั้งนี้ จะได้รับการ “ยกเว้น” ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) ตลอดหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ขอรับทุน คือ เป็นบุคคลทั่วไปได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นศิษย์เก่า หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรใน มศว.

นอกจากนี้ ในรายที่มีหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับการอนุมัติให้ศึกษาบางส่วน หรือให้ศึกษาได้เต็มเวลา จากหน่วยงานต้นสังกัด และสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ยกเว้น นิสิตปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้ายของ มศว.

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าขอรับทุนการศึกษาจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ และคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของหลักสูตร หากผู้สมัครขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ การพิจารณาให้เข้าร่วมรับทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ