ลงทุนรับผลตอบแทนคงที่ 5 ปีแรก 5.75% ต่อปี กับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ BGRIM เตรียมเปิดจองซื้อ 28-30 มี.ค. 66 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่พูดถึงกันมากในช่วงนี้ เป็นของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM 

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจมากขึ้น เรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนกันก่อน

BGRIM เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นบริษัทในกลุ่ม บี.กริม ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง 145 ปี โดยล่าสุดเมื่อต้นปี 2566 นี้ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2565 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 จากการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปัจจุบัน เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท และมีเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ด้วย EBITDA margin ในระดับ 35% 

การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) ในครั้งนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกที่ 5.75% ต่อปี หลังจากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี โดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้นเป็นฐาน แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) ที่อัตรา 3.58% ต่อปี และส่วนเพิ่มตามระยะเวลา (Step-up coupon) อีก 0.25% ต่อปี ไปจนถึง 2% ต่อปี 

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” ส่วนอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อยู่ที่ “BBB+” ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade หรือระดับที่สามารถลงทุนได้

คาดว่าจะเสนอขายช่วงวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

เนื่องจาก “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ” ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเท่า ๆ กัน จึงมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ลงทุนต้องเข้าใจ ดังนี้

  1. หากผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้อื่น ๆ ที่ไม่นับเป็นส่วนของทุนแล้ว (แต่ได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ อาจได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนทั้งหมดหรือได้รับเพียงบางส่วน หรืออาจไม่ได้รับเลย
  2. BGRIM กำหนดจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุก 6 เดือน แต่สามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดเวลา โดยดอกเบี้ยงวดที่ถูกเลื่อนจะถูกสะสมไปจ่ายในงวดถัดไป แต่ไม่มีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนบนดอกเบี้ยค้างชำระ อย่างไรก็ตาม หากเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ บริษัทก็จะไม่สามารถประกาศหรือจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญได้
  3. หากผู้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หรือเจ้าหนี้อื่น จะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ (ไม่มี cross default) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทคืนเงินต้น และต้องถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ต่อไปจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการหรือใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
  4. BGRIM สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป ซึ่งคือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2571 ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิในการไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ก็จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน แต่หากนำเงินที่ได้คืนมานี้ไปลงทุนต่อ อาจมีโอกาสได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เดิม (reinvestment risk)
  5. แม้ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถขายระหว่างทางในตลาดรองได้ โดยติดต่อกับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ แต่การขายก็มีโอกาสขาดทุนหรืออาจจะขายไม่ได้ในทันที ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ณ ขณะนั้น

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูง และสามารถลงทุนระยาวได้มากกว่า 5 ปี 

ในเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย หรือการผิดนัดชำระหนี้นั้น เมื่อดูประวัติที่ผ่านมาของ BGRIM แล้ว BGRIM เคยออกหุ้นกู้ประเภทนี้เมื่อปี 2562 ซึ่งไม่เคยเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย และในด้านของการชำระหนี้อื่น ๆ ก็ไม่เคยมีการผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ 

ผู้ลงทุนบุคคลทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ติดต่อกับสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่งนี้ได้เลย

ธนาคารกรุงเทพ (โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking)  

ธนาคารกรุงไทย (โทร. 0-2111-1111)  

ธนาคารกสิกรไทย (โทร. 0-2888-8888 กด 819) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร. 0-2777-6784) ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โทร. 0-2626-7777) 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัท
หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร. 0-2165-5555) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BGRIM ได้ที่
https://www.facebook.com/B.GrimmPowerPCL


#BGrimmPower #BGRIM