แสนสิริขายโทเค็นดิจิทัล “สิริฮับ A” รับเงิน 200 ล้านบาท

แสนสิริ ขายโทเคนดิจิทัล

แสนสิริรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทขายโทเค็นดิจิทัล “สิริฮับ A” ให้ “เตชทัต สุขเจริญไกรศรี” ในราคา 10 บาทต่อหนึ่งโทเค็น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล (โทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A ออกโดยบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด) ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 20,000,000 โทเค็น

ให้แก่นายเตชทัต สุขเจริญไกรศรี ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอ 10 บาทต่อ 1 โทเค็น (ราคาพาร์) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย


ซึ่งบริษัทเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเค็นดิจิทัลสิริฮับ A เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการ เงื่อนไข และงบประมาณการลงทุนที่กำหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องนี้