บลจ.อีสท์สปริง ประกาศจ่ายปันผลกองทุน LTF เป็นเงิน 149 ล้าน 17 ก.ค. นี้

บลจ.อีสท์สปริง

บลจ.อีสท์สปริง ประกาศเตรียมจ่ายปันผลกองทุน LTF 2 กองทุน “JBP LTF – JB25 LTF” คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 149 ล้านบาท กำหนดจ่ายพร้อมกัน 17 กรกฎาคม 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง กล่าวว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566

ประกอบด้วย กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว (JBP LTF) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25 LTF) ในอัตรา 0.34 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 149,136,112.6 บาท

สำหรับกองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว (JBP LTF) มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม

ส่วนกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25 LTF) มีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรก ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม

กองทุน JBP LTF และ JB25 LTF เป็นกองทุนที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยย้อนหลัง 5 ปี กองทุน JBP LTF ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.35 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.40 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.40 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.35 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.285 บาทต่อหน่วย และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 อยู่ที่ 0.26 บาทต่อหน่วย


โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.20 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.245 บาทต่อหน่วย และกองทุน JB25 LTF ปี 2561 อยู่ที่ 0.45 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.52 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.38 บาทต่อหน่วย และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 อยู่ที่ 0.44 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.34 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.13 บาทต่อหน่วย