อธิบดีกรมสรรพสามิต รับรางวัล “ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี” งาน DG Awards 2023

อธิบดีกรมสรรพสามิต รับรางวัล

อธิบดีกรมสรรพสามิตเข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี ขณะที่กรมคว้าอีก 2 รางวัลจากงาน “DG Awards 2023” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 รายงานจากกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 หรือ DG Awards 2023 (Digital Government Award 2023) ประเภทรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นประจำปี 2566 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับหน่วยงาน
ประกอบด้วย 5 ด้าน

ได้แก่ ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในทุกดัชนี ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA

พร้อมกันนี้ กรมสรรพสามิตยังได้รับอีก 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยกรมสรรพสามิตได้ดำเนินการยกระดับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สูงสุด โดยให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งได้มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลอย่างครบถ้วน

อธิบดีกรมสรรพสามิต รับรางวัล "ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี" งาน DG Awards 2023

นอกจากนั้น กรมสรรพสามิตได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ผ่านเว็บไซต์ data.go.th และ catalod.excise.go.th ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้ ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการผู้เสียภาษีสรรพสามิต และการพัฒนาประเทศ

นายเอกนิติกล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการทำงานทั้งระบบ เพื่อช่วยตอบโจทย์ทั้งกับผู้ประกอบการที่เสียภาษีสรรพสามิต รวมถึงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของกรม

“ทั้งรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลและหน่วยงานคุณภาพอีก 2 รางวัล ถือว่าเป็นรางวัลของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทุกคนที่ได้ร่วมมือกันยกระดับการทำงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ปรับมาตรฐานการทำงานให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้กรมสรรพสามิตสามารถปฏิบัติภารกิจในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย

โดยยึดหลักผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จ่ายภาษี ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการจัดการและคุ้มครองข้อมูลของประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนไม่ให้ตกไปอยู่กับกลุ่มผู้ไม่หวังดี รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและการบริการประชาชนอีกด้วย”

สำหรับรางวัล Digital Government Awards 2023 เป็นรางวัลที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล


โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ