บอร์ดกองทุน CMDF เคาะ “จักรชัย บุญยะวัตร” นั่งเก้าอี้ผู้จัดการคนใหม่

จักรชัย บุญยะวัตร

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน มีมติแต่งตั้ง “จักรชัย บุญยะวัตร” เป็นผู้จัดการกองทุนคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 19 ม.ค. 67

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้มีมติแต่งตั้งนายจักรชัย บุญยะวัตร เป็นผู้จัดการกองทุน คนที่ 2 โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567-18 มกราคม 2571

โดยเห็นว่า นายจักรชัย บุญยะวัตร เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการกองทุน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

นายจักรชัย บุญยะวัตร ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี (ด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จาก Christopher Newport University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทในสาขาเดียวกัน จาก Bond University ประเทศออสเตรเลีย

โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บลจ.ธนชาต (จำกัด) ในปี 2545-2550 และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองประธานและหัวหน้ากลุ่มงานขายและการตลาด สายงานประกันกลุ่ม บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) ในปี 2550-2554 และดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2554-2559

ต่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว (สถานีโทรทัศน์ มันนี่ ชาแนล) ปี 2559-2561 โดยก่อนเข้าร่วมงานกับกองทุน ได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President and CEO) บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 218/17 กำหนดให้มี “ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด