บางกอกแอร์เวย์ส ตั้ง’พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ’ ลูกชาย’หมอเสริฐ’ นั่งประธานบอร์ดฯ

น.ส.ตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ส่งหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อแจ้งเรื่องการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร โดยมติที่ประชุมบริษัท มีมติแต่งตั้งนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมีมติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้คือ 1.นายพุฒิพงศ์ ปราสาทองโอสถ 2.นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 3.นายประดิษฐ์ ทีฆกุล นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ทั้งนี้นายพุฒิพงศ์และนางอาริญา ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน จะไม่ลงนามร่วมกัน เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารใหม่ สืบเนื่องจากการขอลาออกของนพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ที่มีผลเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง เนื่องจากมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์ฯ

 

ที่มา  มติชนออนไลน์