ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บริษัท บิสซ์ อินเตอร์เทรด-บิสซ์ นูทริชั่น ถูกฟ้องล้มละลาย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท บิสซ์อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท บิสซ์ นูทริชั่น จำกัด นายเฉลิมพงษ์ ผลทวี นางสาวพรวิภา คุ้มไทย ลูกหนี้เด็ดขาด หลังถูกธนาคารกสิกรไทยฟ้องล้มละลาย และศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.1206/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสี่ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท บิสซ์อินเตอร์เทรด จำกัด ลูกหนี้ที่ 1, บริษัท บิสซ์ นูทริชั่น จำกัด ลูกหนี้ที่ 2, นายเฉลิมพงษ์ ผลทวี ลูกหนี้ที่ 3 และนางสาวพรวิภา คุ้มไทย ลูกหนี้ที่ 4 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

Advertisement

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1, แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มราชกิจจานุเบกษา ที่ https:/ratchakitcha.soc. go.th

พิทักษ์ทรัพย์ บริษัทบิสช์ อินเตอร์เทรด