ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปลดนามสกุลดัง “ยุกตะนันท์” จากการเป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจากการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.4334/2552 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 4 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นายชยันต์ ยุกตะนันท์ จำเลยที่ 1 และนางกิ่งทิพย์ ยุกตะนันท์ จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นั้น ต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจำเลยจากการล้มละลายไว้

บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้นายชยันต์ ยุกตะนันท์ ที่ 1 และนางกิ่งทิพย์ ยุกตะนันท์ ที่ 2 ผู้ล้มละลาย จาการเป็นบุคคลล้มละลาย นับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562

ประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เรื่อง ปลดจําเลยจากลมละลาย
คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๓๓๔/๒๕๕๒ กองบังคับคดีลมละลาย

ศาลลมละลายกลาง กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
ขอแจงใหทราบทั่วกันวา ตามประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย ลงวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๕

วาศาลลมละลายกลางไดพิพากษาให นายชยันต ยุกตะนันทน จําเลยที่
๑ เลขประจําตัวประชาชน

-๑๐๑๐


๐๕๙๙
-๖๐
-๘ นางกิ่งทิพย ยุกตะนันทน จําเลยที่
๒ เลขประจําตัวประชาชน

-๑๐๐๖

๐๐๗๑๖
-๑๗
-๕ เปนบุคคลลมละลาย ตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕

๗ นั้น ตอมาศาลมีคําสั่ง
ใหหยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากลมละลายไว
บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว จึงปลดให นายชยันต ยุกตะนันทน ที่ ๑
นางกิ่งทิพย ยุกตะนันทน ที่ ๒ ผูลมละลาย จากการเปนบุคคลลมละลาย นับแตวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่
๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖

สาวิตรี ศรีศิลป
เจาพนักงานพิทักษทรัพย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ