ประกาศสำนักนายกฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ อดีตปลัดคมนาคม

ราชกิจจานุเบกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่ง นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้รับพระราชทาน เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกคดีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบอันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ๖ และข้อ๗ (๒) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตร