โปรดเกล้าฯ “ทรงศัก สายเชื้อ” เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทรงศัก สายเชื้อ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2558 นั้น ต่อมานายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 228 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทรงศัก สายเชื้อ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป