ไทย มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ยูเครน รวมอีก 3 ล้านบาท

ประเทศไทย มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ยูเครน รวมอีก 3 ล้านบาท

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าไทยให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพิ่มเติมแก่ยูเครน สถานทูตไทยในกรุงวอร์ซอ ได้จัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ในวงเงินจำนวน 2 ล้านบาท แก่ยูเครน และเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 และได้ส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนผ่านสภากาชาดโปแลนด์แล้ว

นอกจากนี้ สถานทูตยังสนับสนุนสภากาชาดโปแลนด์ด้านอื่น ๆ ได้ เช่น ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาไทยร่วมเป็นอาสาสมัครในศูนย์กาชาดเมืองต่าง ๆ ของโปแลนด์ โดยเฉพาะที่เมือง Lublin ซึ่งสภากาชาดโปแลนด์มีศูนย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่

Advertisement

นายธานีกล่าวอีกว่า ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน ระยะที่ 2 โดยจะใช้แนวทางการบูรณาการ 3 ประสานระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน (Public-Private-People Partnership – PPP) เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลอย่างกว้างขวาง

โดย กระทรวงฯจะดำเนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยูเครน โดยเฉพาะกลุ่ม เปราะบาง เน้นเด็กและสตรีการร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในภูมิภาคยุโรปเพื่อร่วมสมทบทุน รวมถึงการจัดหา ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นตามความต้องการของยูเครน ตลอดจนร่วมกับภาคประชาชนของไทยที่สนใจ

“การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างยิ่งของ รัฐบาลไทยต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรเทาผลกระทบต่อพลเรือนจากวิกฤตในครั้งนี้”นายธานีกล่าว