โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ 70 ราย

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจ มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นกรณีพิเศษ 70 ราย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตํารวจตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน 70 ราย ดังนี้

อ่านประกาศฉบับเต็ม