บิทคับ แจง ปลดพนักงานไม่ถึงครึ่งหนึ่ง เป็นไปตามสภาวะตลาดคริปโตฯ

Bitkub

บิทคับ แจงข่าวปลดพนักงานครึ่งหนึ่งไม่จริง ชี้ มีการปรับโครงสร้างไปตามสภาวะของตลาดคริปโตฯ ที่ซบเซา และบริษัทปรับลดพนักงานเพียง 5.47% ของทั้งกลุ่มบริษัท และไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รายงานข่าวจาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด ชี้แจง กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่า ได้มีการปรับลดพนักงานลงครึ่งหนึ่ง พร้อมกับลดสวัสดิการพนักงานลงทุกระดับ จากสภาวะตลาคริปโตเคอร์เรนซีที่ซบเซา ซึ่งทางบิทคับได้ชี้แจงว่าการปรับลดจำนวนคนเป็นไปตามภาวะตลาดและลดจำนวนพนักงานเพียง 1.81% ของทั้งกลุ่มบริษัท

โดยที่ บิทคับ ได้แถลงการณ์ดังนี้

ตามที่ปรากฏว่ามีสื่อบางฉบับเผยแพร่ข้อมูลว่า บิทคับมีการปรับลดจํานวนพนักงาน รวมถึงสวัสดิการ บางส่วน นั้น บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมทีผ่านมาอยู่ในช่วงขาลงและอยู่ในสภาวะซบเซา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นวงกว้าง บริษัทและบริษัทในเครือ (“กลุ่มบิทคับ”) จึงมีแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของกลุ่มบิทคับ เพื่อให้ภาพรวมการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบิทคับ สอดคล้องและรองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การปรับจํานวนพนักงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจํานวนทีน้อยเมื่อ เทียบกับจํานวนพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบิทคับ โดยสําหรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด (“บิทคับ ออนไลน์”) นั้น มีการปรับลดอยู่ที 1.81% ของจํานวนพนักงานทังหมดในบิทคับ ออนไลน์ และ บริษัทในกลุ่มบิทคับอื่นมีการปรับลดอยู่ที่ 5.47% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบิทคับ (นอกเหนือจากบิทคับ ออนไลน์)

อีกทั้ง การปรับลดความช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างในสื่อบางฉบับ นั้น เป็นเพียงการปรับลดความช่วยเหลือเพียงส่วนเดียวจากความช่วยเหลืออื่นที่บริษัทให้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ กลุ่มบิทคับได้มีการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มบิท คับด้วยความสุจริต โปร่งใส และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพนักงานเป็นสําคัญ มาโดยตลอด โดยกลุ่มบิทคับได้พิจารณาถึงแนวทางการดําเนินการทีจะส่งผลกระทบต่อพนักงานให้น้อยที่สุด

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ทีเกิดขึ้นเป็นผลจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหลาย รายอาจได้รับผลกระทบในทํานองเดียวกันซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี บริษัทขอเรียนว่า กลุ่มบิทคับจะยังคงยึดมั่นหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านและพนักงานของเรา บริษัทขอให้ทุกท่านโปรดเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบิทคับ

นอกจากนี้ นายสกลกรย์ สระกวี ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทบิทคับ ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า


“ใจเย็นๆ นะครับ อุตสาหกรรมคริปโต ช่วงนี้เราเรียกว่า Crypto winter มันก็ต้องมีปรับองค์กร เพื่อความยั่งยืน”