ค่ายมือถือ-ช่องทีวีดิจิทัลเฮ! มาแล้ว “ม.44” ยืดเวลาจ่ายค่าคลื่น900MHz 10 งวด-เปิดทางคืนช่องทีวีดิจิทัล

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

โดยระบุว่า ..ในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจสำหรับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปัญหาด้านความพร้อมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลกระทบจากรายได้ของผู้ประกอบการที่สุดจริต อันส่งผลถึงความสามารถในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียม เพื่อให้การประกอบกิจการดังกล่าวสามารถดำรงอยู่ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมการประมูลคลื่นย่าน 700 MHz และ 2600 MHz ซึ่งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G อันทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีความมั่นคงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับสาระสำคัญของคำสั่ง คสช. ฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จาก กสทช. ที่ไม่สามารถชำระเงินค่าประมูลตามกำหนดเวลาเดิมได้ ให้ยื่นหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับ เพื่อขอแบ่งชำระเงินประมูล ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะพิจารณานำเงินประมูลคลื่นทั้งหมดแบ่งออกเป็น 10 งวด กำหนดจ่ายปีละงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นได้นับเป็นงวดแรก

ขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเปิดช่องให้ “คืนใบอนุญาต” ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นที่ได้ชำระแล้ว

นอกจากนี้ยังให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาเรียกคลื่นคลื่นย่าน 700 MHz จากผู้รับใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล เพื่อนำไปจัดสรรใหม่สำหรับกิจการโทรคมนาคม โดยให้กำหนดการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ในส่วนของผู้รับใบอนุญาตช่องทีวีดจิทัล จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้ 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำหรือราคาเริ่มต้น และสองงวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ แบ่งเป็น กรณีที่ยังไม่ได้ชำระในส่วนนี้ให้จ่ายค่าธรรมเนียมให้ครบจนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น ภายใน 120 วัน นับจากคำสั่งมีผลบังคับใช้ กรณที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมไว้เกินจากงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

ทั้งยังให้สำนักงาน กสทช. เป็นผู้สนับสนุนการจ่ายค่าเช่าโครงข่าย (MUX) เพื่อออกอากาศจนถึงวันที่สิ้นสุดการได้รับใบอนุญาต ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินค่าชดเชยในการปรับปรุงอุปกรณ์จากการเรียกคลื่นความถี่ตามจริง

และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังไม่ต้องส่งคืนเงินในส่วนที่เหลือ ซึ่งยืมจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของ กสทช. ที่นำไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 26 พ.ค. 2558 (กระทรวงการคลังยืมไปทั้งหมด 14,300 ล้านบาท)

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/093/T_0004.PDF

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ