ศุภชัย เจียรวนนท์ นั่งประธานสภาดิจิทัลต่ออีกสมัย

ศุภชัย เจียรวนนท์ นั่งประธานสภาดิจิทัลต่ออีกสมัย

คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีมติตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ นั่งประธานสภาดิจิทัลต่ออีกสมัยในปี 2564-2566

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DIGITAL COUNCIL OF THAILAND) ได้มีมติให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยต่ออีกหนึ่งสมัยในวาระปี 2564 – 2566 หลังจากที่หมดวาระในสมัยแรก ปี 2562 – 2564 ไปเมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาดิจิทัลฯ มีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม และอีก 70 องค์กร ประกอบด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารวมแล้วกว่า 4,000 ราย ทั้งนี้ยังคงมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ในรอบการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสมาชิก

ที่สำคัญคือสภาดิจิทัลฯพร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีดิจิทัลและเทคโนโลยี 4.0 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในทุกมิติ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และสตาร์ตอัพ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้สภาดิจิทัลฯ จะสานต่อภารกิจ 5 เสาหลักที่เป็นยุทธศาตร์ของสภาฯ ได้แก่ 1.การกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล 2.การสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3.การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล 4.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค

โดยทุกพันธกิจจะคำนึงถึงการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้เพิ่มการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน Digital Culture และสตาร์ตอัพเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล และพัฒนาคนในชาติให้มีทักษะและศักยภาพด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินงานของสภาดิจิทัลฯ ในสมัยที่นายศุภชัยดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ สมัยแรก มีผลงานโดดเด่นที่น่าสนใจ เช่น การจัดทำตัวชี้วัด (Digital Index) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ


การยกระดับความรู้ด้านดิจิทัล Upskill และ Reskill แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยผ่านโครงการ DCT digital U โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับประเทศและระดับโลก เป็นต้น