“ภูเก็ต” เร่งบริหารจัดการน้ำรับภัยแล้ง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ขยายวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค โดย จ.ภูเก็ต ได้ประชุมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชน

โดยล่าสุดได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค มาดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อย่าให้มีกรณีการร้องทุกข์ในประเด็นดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากมีปัญหาในทางปฏิบัติใดๆ ให้รายงานในอำเภอท้องที่และสำเนาแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ทราบด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนเผชิญเหตุภัยแล้งของหน่วยงานตนเอง และประกาศวิธีการขั้นตอนวันเวลาการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกัน พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และให้รายงานผลการปฏิบัตินี้ให้จังหวัดทราบในเวลา 16:00 น. ทุกวัน ตั้งแต่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกการปฏิบัติ

นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต ได้รายงานสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดภูเก็ตวันที่ 22 เมษายน 2562 มีรายละเอียดประกอบด้วย สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานทั้ง 3 แห่ง มีดังนี้ 1.อ่างเก็บน้ำบางวาด มีปริมาณน้ำ 1.09 ล้าน ลบ.ม. (10.07% ของความจุ) จัดสรรน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเทศบาลนครภูเก็ต 24,000 ลบ.ม./วัน มีน้ำใช้ได้ประมาณ 34 วัน 2.อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ มีปริมาณน้ำ 0.98 ล้าน ลบ.ม. (13.60% ของความจุ) จัดสรรน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค 12,000 ลบ.ม./วัน มีน้ำใช้ได้ประมาณ 67 วัน 3.อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ มีปริมาณน้ำ 1.11 ล้าน ลบ.ม. (25.60% ของความจุ) จัดสรรน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค 5,000 ลบ.ม./วัน มีน้ำใช้ได้ประมาณ 190 วัน

ส่วนปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม มี 86.50 มิลลิเมตร ขณะที่รายงานความก้าวหน้าการจัดหาน้ำเพื่อการประปาภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้ ประปาเขตอำเภอถลาง การประปาภูมิภาค สาขาภูเก็ต ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ลดจาก 26,000 ลบ.ม./วัน เหลือ 17,000 ลบ.ม./วัน ยังไม่มีแหล่งน้ำอื่นมาเพิ่ม ส่วนประปาเขต อ.เมือง และ อ.กะทู้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางวาด ลดจาก 36,000 ลบ.ม./วัน เหลือ 24,000 ลบ.ม./วัน มีแหล่งน้ำสำรองคือ ขุมตลาดน้ำกะทู้ ขุมน้ำตากแดด และขุมน้ำแฝด

กองประปาเทศบาลนครภูเก็ต เขตอำเภอเมือง ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางวาด ลดจาก 18,000 ลบ.ม./วัน เหลือไม่เกิน 12,000 ลบ.ม./วัน สำหรับประปาเขตอำเภอเมือง โรงกรองน้ำการประปาส่วนภูมิภาค อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ใช้น้ำจากอ่างฯ 5,000 ลบ.ม./วัน (ข้อมูล ณ 21 เมษายน 2562)

ด้านนายสุริยะ ตามชู ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทนนทศักดิ์ มารีน จำกัด ผู้ประกอบการนำเที่ยวเรือสปีดโบ๊ท ในจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในวิกฤตขาดแคลนน้ำใช้ จึงเปิดพื้นที่ในอู่ต่อเรือ ที่ราไวย์ สำหรับประชาชนที่ต้องการน้ำไปใช้ สามารถนำภาชนะมารองรับและรับน้ำไปใช้ได้ฟรี