6 จังหวัดอันดามันร้องรัฐ อนุมัติงบฟื้นฟู-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ

6 จังหวัดอันดามันถกหอการค้าไทยช่วยดันรัฐอนุมัติงบฟื้นฟู-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว โดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ(เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา , ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ,ประธานหอการค้า และคณะกรรมการบริหารหอการค้า 6 จังหวัดอันดามัน(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง สตูล)หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจในเมืองท่องเที่ยว โดยครอบคลุมประเด็นหลัก ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและบริการ การค้า การลงทุน การเกษตรและอาหาร การศึกษาและพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ประชุมมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว กลุ่มที่ 1.เรื่องศูนย์กลาง Health & Wellness ผ่าน Happy Model กลุ่มที่ 2.เรื่องศูนย์กลางการศึกษาและการพัฒนาคน กลุ่มที่ 3.เรื่อง Value Chain อาหารใน 3 จังหวัด กลุ่มที่ 4.เรื่อง การพัฒนา Andaman Maritime Tourism จากนั้น มีการสรุปผลของแต่ละกลุ่มและแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ผลจากการระดมความคิดเห็น ภายใต้ Happy Model ได้ข้อสรุป 4 ประเด็น คือ 1.จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึง Connectivity เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร 2.จะสื่อสารและทำการตลาดอย่างไรให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละSegment 3.จะปลดล็อคกฎระเบียบที่เกี่ยวขัองอะไรบ้างเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.จะฟื้นฟู/กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะเร่งด่วนได้อย่างไร เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าท้องถิ่นมากขึ้น

ส่วนผลการระดมความคิดเห็นเรื่องศูนย์กลางการศึกษาและการพัฒนาคน คือ จะใช้การศึกษาพัฒนากำลังคนฟื้นเศรษฐกิจในแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวด้านการศึกษาสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการศึกษานานาชาติเพื่อกระตุ้นให้เข้ามาพักอาศัยระยะยาว การพัฒนาคนในด้านต่างๆในอันดามัน

ผลการระดมความคิดเห็นในเรื่อง Value Chain อาหารในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้ข้อสรุป คือ ขยายองค์ความรู้โมเดล 1 ไร่ 1 ล้านที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ อาทิ กาแฟ โกโก้ อินทผาลัม ไบโอฟลอค โคเนื้อวากิว การสร้างโมเดลSuccess Case เกษตรมูลค่าสูงเพิ่มเติม อาทิ กุ้งขาวแวนนาไม ,แพะ ,กุ้งมังกร

การส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นSmart Farmer ที่มีองค์ความรู้มีการใช้เทคโนโลยีและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง อบรมเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารครบวงจรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์และการตลาด อบรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่และเกษตรจังหวัด

Gastronomy เชื่อมโยงValue Chain สร้างองค์ความรู้ ด้านอาหารพื้นถิ่นเพื่อรักษาอัตลักษณ์และรสชาติดั้งเดิม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของอาหารพื้นถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านอาหารพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

ผลการระดมความคิดเห็นเรื่อง การพัฒนาAndaman Maritime Tourism คือ ผลักดันการพิจารณาภาษีInput Tax 7% สำหรับเรือSuper Yacht สำหรับเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทยสู่การพิจารณาของกรมเจ้าท่า

ส่วนกลาง ส่งเสริมการจัดMarina Yacht Show ภายในปลายปี 2564 ส่งเสริมการประกอบกิจการ Marina และอู่ซ่อมเรือ Super yacht ให้มีความสะดวก สร้างมาตรการจูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต และภาคใต้ โดย ส่งเสริมมาตรการเราเที่ยวด้วยกันให้มีผลใช้ต่อรวมถึงการออกมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า สำหรับการเดินทางและใช้บริการโรงแรมในพื้นที่

เตรียมความพร้อมชุมชนรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ,ลดต้นทุนภาคธุรกิจโรงแรม เช่น ค่าจ้าง ค่าไฟฟ้า และผลักดันมาตรการประกันสังคม 2% ให้มีผลบังคับใช้ต่อ

ลดต้นทุนด้านการเงินของธุรกิจโรงแรม เช่น เงินสนับสนุนกองทุนแบบเปิดเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว ,
จัดทำมาตรการซักซ้อมในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ป้องกันการตื่นตระหนกสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

ขยายระยะเวลาเรือYacht จาก 6 เดือนเป็น3 ปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว//ผลักดันแนวทางการกักตัวบนเรือของเจ้าของSuper Yacht จำนวน 14 วัน แทนการกักตัวบนแผ่นดิน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีการหารือกันในด้านต่างๆกับการระดมความคิดเห็นใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม Happy Model ข้อมูลที่ได้มาจะใส่ในแพลทฟอร์มโซเชี่ยลที่หอการค้าและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทำมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วเพื่อกระจายรายได้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ส่วนกลุ่มการศึกษาจะทำให้ต่อเนื่องมีหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมด้วย ในคอร์สต่างๆที่ทางหอการค้าและสมาคมต่างๆช่วยสนับสนุนได้

ส่วนกลุ่มการเพิ่มValue ด้านอาหาร จะทำอย่างไรสามารถมีอาหารป้อนภูเก็ต กระบี่ โดยราคาย่อมเยาว์ ค่าโลจิสติกส์ต้องถูกลงด้วย มีแนวคิดจะเอา พังงา เป็นแหล่งผลิตอาหาร และ กลุ่มการส่งเสริมมารีน่าในเมืองไทย มีกฏกติกาต่างๆของเรือยอร์ช ยังมีปัญหาคือ ถ้าเอาเข้ามาติดปัญหาภาษี 7% ของมูลค่าเรือ ถ้าออกจากประเทศไทยไปเอาคืน 7% นี้ไป เกิดความไม่คล่องตัว ทั้งหมดเหล่านี้เป็นบริบทของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และบริบทของการท่องเที่ยว

” การแก้ไข การช่วยเหลือต้องรวดเร็ว เพราะว่า ตอนนี้ผู้ประกอบการที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ จะแย่อยู่แล้ว จะเป็นไปได้หรือไม่ในการขอซอฟท์โลน หรือว่า โครงการคนละครึ่ง ก็ตาม ขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อของคนที่เดือดร้อนส่งให้รัฐบาล ตอนนี้ช่วยเหลือทุกคน และ ทางผู้ว่าฯ ได้ไอเดียหลายอย่างจะช่วยกันปรับปรุงให้ 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ดียิ่งขึ้น

ส่วนการฟื้นเศรษฐกิจจะกลับมาอย่างไรอยู่ที่การเปิดเมืองด้วย รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะปัจจุบันรับเฉพาะคนไทย ยังไม่พอ รายได้ไม่พอเท่าที่ควร ถ้าเปิดด้วยความระมัดระวังเป็นจุดที่อาจจะเสนอรัฐบาลในการตั้งกองทุนฟื้นฟูมาช่วยเรื่องนี้ มาช่วยโรงแรมก่อนที่จะเจ๊งไป เอาเงินมาช่วยในเงินกู้และอีก5ปีให้เขาเอาคืนไป เป็นโจทย์ที่อยากจะช่วยเหลือ ขณะเดียวกันทำอย่างไรให้คนต่างชาติเข้ามาด้วยความปลอดภัยเร็วขึ้น ตอนนี้ทางด้านสเปเชียลวีซ่าหรือเปอมิทต่างๆไม่น่ามีปัญหา ต้องมีการหารือกันกับรัฐบาลในการเอานักท่องเที่ยวเข้ามา ” นายกลินท์ กล่าวและว่า

โครงการเมกกะอีเว้นท์ต่างๆของแต่ละจังหวัดถ้ามีสามารถทำต่อเนื่องได้ รวมทั้งการกระตุ้นการจัดสัมมนาข้ามภูมิภาคของหน่วยงานราชการ เช่น อบจ.อบต. เป็นต้น เหล่านี้ ขอให้ทางผู้ว่าฯช่วยกันขับเคลื่อน ผู้ประกอบการคงต้องปรับตัวเนื่องจากตลาดจะกลับมาไม่เหมือนเดิม แม้ว่าขณะนี้ธรรมชาติกลับมาสวยงามแล้ว อยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาด้วย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องอยู่รอดด้วย โรงแรมต่างๆขอให้สะอาด สะดวก สบาย ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ