ท่องเที่ยวพัทยาตายสนิท บี้รัฐรับผิดชอบ “บ่อน-แรงงานเถื่อน” ทำโควิดหนัก

พัทยา

ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวพัทยา3แสนล้านตายสนิท 8 องค์กรจี้รัฐสั่งปิดกิจการอุ้มจ่ายชดเชย ทวงถามโควิดรอบนี้จนท.รัฐละเลย”เปิดบ่อน-แรงงานเถื่อน”รัฐต้องรับผิดชอบ

นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ 8 องค์กรผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวของจังหวัด ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ,สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก, สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ,สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก,ชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา

ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ, ชมรมผู้บริหารงานต้อนรับส่วนหน้าเมืองพัทยา และสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรื่องขอให้มีการพิจารณาสั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราว และช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ตามที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ได้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นรอบที่สอง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมนั้น ประชาชนทั่วไปต้องยุติการเดินทางต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส ทั้งนี้ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวต่าง ๆ ดำเนินกิจการไปด้วยความยากลำบาก ไม่มีลูกค้า มีการยกเลิกการเดินทางและยกเลิกการจองห้องเกือบทั้งหมด

แม้จะไม่มีคำสั่งปิดอย่างเป็นทางการในหลายกิจการ ทำให้มีรายรับไม่เพียงพอที่จะจ้างพนักงานและไม่พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่ ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง อาทิ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจอื่น ๆ เกือบจะทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยว เป็นต้น

จึงขอนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาสั่งปิดกิจการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว(ทั้งภาครัฐและเอกชน)และธุรกิจอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องและไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการได้รับและแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สามารถถ่ายทอดได้โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่อาจจะยังไม่แสดงอาการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จากโอกาสในการติดเชื้อดังกล่าว 

และเมื่อมีคำสั่งอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ จะทำให้ ทางผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือจากประกันสังคม เพื่อประทังและเยียวยาพนักงาน จากภาวะว่างงานและลดการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจส่งผลการกระจายเชื้อไวรัสเป็นวงกว้าง

ในเวลาต่อมาได้ ทั้งนี้หากมีสถานประกอบการใดมีความพร้อมในการว่าจ้าง และประสงค์จะเปิดดำเนินการอยู่ให้สามารถแจ้งความจำนง เพื่อขอยกเว้นได้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีต่อไป

ทั้งนี้ทางสมาคมฯและชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีจึงใคร่ขอภาครัฐช่วยพิจารณาช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤตโดยเร่งด่วน 6 ข้อ ได้แก่1.ขยายระยะเวลาเยียวยากองทุนประกันสังคมช่วยจ่ายเงินทดแทนลูกจ้างต่อไปอีกให้ถึง 200 วัน เหมือนกรณีเลิกจ้าง ด้วยสถานการณ์ยังไม่อยู่ในสภาวะปกติไปจนถึงสิ้นปี (กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ)

2.ช่วยพิจารณาลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง เหลือ 1% เนื่องด้วย ผู้ประกอบการไม่มีรายรับใดๆ และขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง

3.ขยายระยะเวลาการลดหย่อน ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ต่อไปอีกถึงสิ้นปี 2564 ( กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ)

4. ให้พิจารณา ยกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ให้เป็นการเก็บตามจริงต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 เป็นอย่างน้อย

5. ช่วยพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรมในปีพ.ศ. 2564 (กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ)

6. ให้ภาครัฐช่วย ออกมาตรการ ขยายเวลาการพักชำระหนี้ หรือหยุดชำระหนี้ บัตรเครดิต ไฟแนนซ์บ้านและรถยนต์ โดยไม่เก็บดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น ด้วยผู้ใช้แรงงานอยู่ในภาวะตกงานหรือทำงานเป็นบางช่วงเวลา ทำให้ขาดรายได้ในการผ่อนชำระ หากทุกคนยังมีภาระและความกังวลในเรื่องหนี้สิน จะทำให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง ไปทำงานหรือเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา และเกิดการกระจายไวรัสเป็นวงกว้างได้ ทั้งนี้อ้างอิงการแก้ปัญหานี้ จากประเทศอินเดีย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งท าให้ประชากรยอมกักตัวอยู่บ้าน(กระทรวงการคลังรับผิดชอบ)

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องมาตรการดังกล่าว จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งทำรายได้ถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2562 และทำรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าเกือบ 3 ล้านล้านบาท มีการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยถึง 4.3 ล้านตำแหน่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 ของการจ้างงานในปี 2562

และยังเกี่ยวเนื่องไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ และทำให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาการจ้างงานต่อไปได้ ไม่เป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

“การกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิดในประเทศครั้งนี้ มาจาก “การคอร์รัปชั่น” หรือ “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะมีการแพร่ระบาดอย่างหนักจาก “บ่อนพนัน” และ “การขนย้ายแรงงานเถื่อน” ที่รัฐปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบมีการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งเรื่องนี้รัฐควรรับผิดชอบและให้ความสำคัญในการเยียวยาและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ”

ทุกวันนี้เมืองพัทยากลายเป็นเมืองร้าง นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางเข้ามาพักผ่อน แม้รัฐจะพยายามเลี่ยงไม่ให้มีการล็อคดาวน์ โดยระบุว่าอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  แต่กลับไม่มีมาตรการเข้ามาดูแลหรือเยียวยา กลับผลักภาระให้ผู้ประกอบการ จนขณะนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในภาพรวมต้องปิดกิจการไปแล้วกว่า 70-80 % ส่วนแรงงานต่างๆต้องรับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการว่างงานอีกนับหมื่นราย”นายธเนศกล่าว

นายพิสิทธิ์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาธุรกิจในเมืองพัทยาได้รับผลกระทบอย่างหนัก รายได้รวมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาประมาณ 2.7 แสนล้านบาท ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยหายไป เพราะรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยชดเชยกันได้น้อยมาก

จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้ประกอบการพยายามปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มข้น แต่รัฐกลับไม่เหลียวแลหรือให้ความช่วยเหลือ หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ผู้ประกอบการมีความจำเป็นจะต้องทำตัวเป็นเด็กดื้อ ด้วยการจัดกิจกรรมส่ง เสริมหรือทำทุกหนทางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวได้ หากเป็นเช่นนี้อาจทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 มากขึ้น แต่อาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

8 องค์กรภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้ทำหนังสือยื่นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอขอให้สั่งปิดกิจการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยค่าแรง เพราะการที่ผู้ประกอบการปิดกิจการเอง โดยรัฐไม่มีคำสั่งจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย


ทั้งนี้ถึงภาครัฐจะมีการปรับรายได้ของพนักงาน โดยจ่ายชดเชยเพียง 50 % ของรายได้ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาท แต่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในช่วงเกิดวิกฤติรุนแรงจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะฟื้นกลับมาคาดว่าต้องรอยาวไปถึงปี 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ