เปิดชื่อ 98 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์ ตั๊น จิตภัสร์ เบียดแซง มาดามเดียร์

เปิดชื่อ 100 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ ส่ง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 98 คน ปลอบใจ ตั๊น ลำดับ 10 มาดามเดียร์ 11

วันที่ 4 เมษายน 2566 รายงานข่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้นำส่ง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีการเรียงลำดับรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์

ลำดับที่ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ลำดับที่ 2 นายชวน หลีกภัย
ลำดับที่ 3 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ลำดับที่ 4 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ลำดับที่ 5 นายนิพนธ์ บุญญามณี
ลำดับที่ 6 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
ลำดับที่ 7 นายนราพัฒน์ แก้วทอง
ลำดับที่ 8 นายไชยยศ จิรเมธากร
ลำดับที่ 9 นายเกียรติ สิทธีอมร
ลำดับที่ 10 นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

ลำดับที่ 11 นางวทันยา บุนนาค
ลำดับที่ 12 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ลำดับที่ 13 นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
ลำดับที่ 14 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
ลำดับที่ 15 นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
ลำดับที่ 16 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
ลำดับที่ 17 นายสุทัศน์ เงินหมื่น
ลำดับที่ 18 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ลำดับที่ 19 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
ลำดับที่ 20 นายสุรบถ หลีกภัย

เปิดชื่อ 100 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์

ลำดับที่ 21 ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต
ลำดับที่ 22 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
ลำดับที่ 23 นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ
ลำดับที่ 24 นายวิฑูรย์ นามบุตร
ลำดับที่ 25 นายบำรุง ปิยนามวาณิช
ลำดับที่ 26 พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
ลำดับที่ 27 นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
ลำดับที่ 28 นายอรรถพร พลบุตร
ลำดับที่ 29 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
ลำดับที่ 30 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

ลำดับที่ 31 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย
ลำดับที่ 32 นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
ลำดับที่ 33 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
ลำดับที่ 34 นายธนน เวชกรกานนท์
ลำดับที่ 35 นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
ลำดับที่ 36 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม
ลำดับที่ 37 นายซารีฟุดดีน สารีมิง
ลำดับที่ 38 นางสาวเจนจิรา รัตนเพียร
ลำดับที่ 39 นายพายุ เนื่องจำนงค์
ลำดับที่ 40 นางขนิษฐา นิภาเกษม

ลำดับที่ 41 นายอรัญ วงศ์อนันต์
ลำดับที่ 42 นายธนชัย ศรีสงค์
ลำดับที่ 43 นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
ลำดับที่ 44 นายชายพงษ์ นิยมกิจ
ลำดับที่ 45 นายสุรชัย สุริแสง
ลำดับที่ 46 นายประเสริฐ ทองนุ่น
ลำดับที่ 47 นายชัยรัตน์ โสดา
ลำดับที่ 48 นายคำนวน อินทรกุล
ลำดับที่ 49 นายทวีเกียรติ ใจดี
ลำดับที่ 50 นายกานต์ ปิงเมือง

ลำดับที่ 51 นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล
ลำดับที่ 52 นางสาวสุภาพร ราธิเสน
ลำดับที่ 53 นายภูดิส แก้วตระกูลโชติ
ลำดับที่ 54 นายมงคล สินสมบูรณ์
ลำดับที่ 55 นายเรวัตร คงชาติ
ลำดับที่ 56 นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์
ลำดับที่ 57 นางผุสดี วงศ์กำแพง
ลำดับที่ 58 นายรุจชรินทร์ ทองใหญ่
ลำดับที่ 59 นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล
ลำดับที่ 60 นายฉัตรณพัฒน์ เทียนมงคล

ลำดับที่ 61 นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์
ลำดับที่ 62 นายชยพงศ์ สายฟ้า
ลำดับที่ 63 นายอุทัย เสน่หา
ลำดับที่ 64 นายชานน สัมพันธารักษ์
ลำดับที่ 65 นายณรงค์ ปราบปัญจะ
ลำดับที่ 66 นายนวพล สุขเกษม
ลำดับที่ 67 นายสุไกร เจริญใจ
ลำดับที่ 68 นางสาวซีนัท มะหะหมัด
ลำดับที่ 69 นายศุภสิทธิ์ ลิ้มตระกูล
ลำดับที่ 70 นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์

ลำดับที่ 71 นายยุทธนา เลี่ยวสมบูรณ์
ลำดับที่ 72 นายสันติชนข์ สุคนธ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 73 นายอุดมการณ์ วรกิจ
ลำดับที่ 74 นายชิษณุชา นวลปาน
ลำดับที่ 75 นางสาวลักษณีรายา คณานุรักษ์
ลำดับที่ 76 นายบุญมี บุญมีตระกูล
ลำดับที่ 77 นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์
ลำดับที่ 78 นายเนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์
ลำดับที่ 79 นายสราวุธ ทับทอง
ลำดับที่ 80 นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล

ลำดับที่ 81 นายสุรศักดิ์ วงค์วนิช
ลำดับที่ 82 ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น
ลำดับที่ 83 ว่าที่ ร.ต.ไต้หวัน คำสร้าง
ลำดับที่ 84 พันตำรวจเอกวันชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ลำดับที่ 85 นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช
ลำดับที่ 86 นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์
ลำดับที่ 87 นายวรเดช ไชยนันทน์
ลำดับที่ 88 นางสาวอุ่นเรือน สุดประเสริฐ
ลำดับที่ 89 นายบุญคง วิลัยเลิศ
ลำดับที่ 90 นายชาติ พิทยาภักดี

ลำดับที่ 91 นายณิกษ์สรรค์ เตศิริ
ลำดับที่ 92 นายปกรณ์เกียรติ ประสงค์สุข
ลำดับที่ 93 น.ส.แพญาริณธ์ เจียอัตรเตชานน
ลำดับที่ 94 นายชริน เลี้ยงกาญจนกุล
ลำดับที่ 95 นายชำนาญ เกิดโสภา
ลำดับที่ 96 นายชาณุ พีรวศิน
ลำดับที่ 97 นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ลำดับที่ 98 นายนริศ ขำนุรักษ์